♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय -गणित गुणाकार भाग 2 Page no 75-78

इयत्ता  ४ थी   विषय  -गणित गुणाकार भाग 2         Page no 75-78  (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी        व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  Multiplication Part 2  Page no 75-78   या  … Read more

इयत्ता ४ थी विषय- परिसर २२. वाहतूक व संदेशवहन page no 132

इयत्ता ४ थी    विषय- परिसर २२. वाहतूक व संदेशवहन         page no   132     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  132   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  वाहतुकीच्या साधनांची नावे लिहा  ?  उत्तर :- … Read more

इयत्ता ४ थी विषय – इंग्रजी Order, order ! page no 87

इयत्ता  ४ थी      विषय  –   इंग्रजी   Order, order !   page no   87     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    87 वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची … Read more

इयत्ता ४ थी विषय – इंग्रजी Good Manners page no 86

इयत्ता  ४ थी    विषय  –   इंग्रजी  Good Manners    page no   86     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  86   वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात … Read more

इयत्ता ४ थी विषय- परिसर अभ्यास 2 १७. गडकोटांचे आणि आरमाराचे व्यवस्थापन page no 65-68

इयत्ता   ४ थी  विषय-  परिसर अभ्यास 2 १७. गडकोटांचे आणि अारमाराचे व्यवस्थापन      page no  65-68      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 65-68     वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   व्यवस्थापन कौशल्य म्हणजे काय … Read more

इयत्ता ४ थी विषय- परिसर समूह जीवनासाठी व्यवस्थापन page no 127-131

इयत्ता  ४ थी   विषय- परिसर   समूह जीवनासाठी व्यवस्थापन      page no   127-131     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    127-131   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  व्यवस्थापन कशासाठी गरजेचे असते  ?  उत्तर :- …………………………………… … Read more

इयत्ता ४ थी विषय -गणित मापन Page no 69

इयत्ता  ४ थी     विषय  -गणित   मापन     Page no 69  (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  Measurement Page no 69   या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी … Read more

इयत्ता ४ थी विषय – इंग्रजी Five Fluffy Little Robins page no 85

इयत्ता   ४ थी   विषय  –   इंग्रजी  Five Fluffy Little Robins    page no 85        खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    85 वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची … Read more

इयत्ता ४ थी विषय – इंग्रजी A Never ending Story page no 82

इयत्ता   ४ थी   विषय  –   इंग्रजी  A Never ending Story    page no  82      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 82    वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी         व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे … Read more

इयत्ता ४ थी विषय-परिसर अभ्यास 2 16.दक्षिणेतील मोहीम page no 61

इयत्ता  ४ थी   विषय-परिसर अभ्यास 2   16.दक्षिणेतील मोहीम       page no   61     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   61  वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   शिवरायांना गोवळकोंडा चे आमंत्रण कोणी दिले … Read more