♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय -गणित 13 पायथागोरसचा सिद्धान्त Page no 90

इयत्ता ७ वी    विषय  -गणित  13 पायथागोरसचा सिद्धान्त    Page no  90 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी      व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  13 Pythagoras’ Theorem   Page no  90  या  पाठाचा व्हिडिओ … Read more

इयत्ता ७ वी विषय- विज्ञान 17. प्रकाशाचे परिणाम page no 113-117

इयत्ता ७ वी   विषय- विज्ञान    17. प्रकाशाचे परिणाम      page no  113-117      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    113-117   वरील आहेत  मराठी अभ्यासाच्या खाली सेमी  विद्यार्थ्यांना अभ्यास दिलेला आहे .            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . सेमी … Read more

इयत्ता ७ वी विषय – इंग्रजी 4.4 A Parody page no 105

इयत्ता   ७ वी    विषय  –   इंग्रजी 4.4 A Parody      page no   105     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   105  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर … Read more

इयत्ता ७ वी विषय- इतिहास 12 साम्राज्याची वाटचाल page no 55-56

इयत्ता  ७ वी  विषय-   इतिहास  12 साम्राज्याची वाटचाल      page no   55-56     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  55-56   वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   इंग्रज अंधार रघुनाथरावाला मराठ्यांच्या ताब्यात देणे का भाग … Read more

इयत्ता ७ वी विषय- विज्ञान 16. नैसर्गिक साधनसंपत्ती page no 106-112

इयत्ता  ७ वी     विषय- विज्ञान  16. नैसर्गिक साधनसंपत्ती        page no   106-112     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  106-112   वरील आहेत  मराठी अभ्यासाच्या खाली सेमी  विद्यार्थ्यांना अभ्यास दिलेला आहे .            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . … Read more

इयत्ता ७ वी विषय -गणित 13 पायथागोरसचा सिद्धान्त Page no 90

इयत्ता   ७ वी     विषय  -गणित   13 पायथागोरसचा सिद्धान्त     Page no  90 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  13 Pythagoras’ Theorem  Page no  90 … Read more

इयत्ता ७ वी विषय – इंग्रजी CHASING THE SEA MONSTER page no 99-101

इयत्ता   ७ वी     विषय  –   इंग्रजी  CHASING THE SEA MONSTER     page no   99-101     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  99-101   वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी            व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting … Read more

इयत्ता ७ वी विषय- मराठी मल्लखांब page no 96

इयत्ता ७ वी   विषय- मराठी   मल्लखांब       page no  96      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 96    वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   मल्लखांब हे नाव कसे पडले ?  उत्तर :- …………………………………… २  … Read more

इयत्ता ७ वी विषय- इतिहास 11 राष्ट्ररक्षक मराठे page no 50

इयत्ता  ७ वी   विषय-   इतिहास 11 राष्ट्ररक्षक मराठे      page no  50      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   50  वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   नानासाहेब पेशव्यांच्या मृत्यूनंतर कोण पेशवा म्हणून पेशवेपदी आला … Read more

इयत्ता ७ वी विषय- विज्ञान 16. नैसर्गिक साधनसंपत्ती page no 104-106

इयत्ता  ७ वी   विषय- विज्ञान 16. नैसर्गिक साधनसंपत्ती       page no  104-106 मराठी अभ्यासाच्या खाली सेमी  विद्यार्थ्यांना अभ्यास दिलेला आहे .      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  104-106 वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १    भू … Read more