♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

100 + विशेष प्रगती नोंदी | vishesh pragati nondi

विशेष प्रगती नोंदी , vishesh pragati nondi ,व्यक्तिमत्व गुणविशेष नोंदी प्रगतीपुस्तकातील नोंदी आकारीक मूल्यमापन नोंदी

या ठिकाणी आपणास प्रगती पुस्तकात नोंदवण्यासाठी विशेष प्रगती नोंदी vishesh pragati nondi देण्यात आलेल्या आहेत. या विशेष प्रगती नोंदी नाच आपण व्यक्तिमत्व गुणविशेष नोंदी असे देखील म्हणतो .  या ठिकाणी आपणास 100 पेक्षा जास्त विशेष प्रगती नोंदी  उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत .या नोंदींचा वापर आपण नमुना नोंदी म्हणून करू शकता. तसेच या बरोबर या संकेत स्थळावर आपणास आकारिक मूल्यमापन करता आवश्यक असणाऱ्या वर्णनात्मक नोंदी अडथळ्याच्या नोंदी आवड छंद नोंदी,कोविड काळातील वर्णनात्मक नोंदी अशा सर्व प्रकारच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. तसेच आपल्या इयत्तानिहाय  नोंदी उपलब्ध आहेत .

विशेष प्रगती नोंदी भाग १ vishesh pragati nondi

विशेष प्रगती नोंदी भाग २

विशेष प्रगती नोंदी भाग ३

विशेष प्रगती नोंदी भाग ४

विशेष प्रगती नोंदी भाग ५

विशेष प्रगती नोंदी भाग ६

60+ आवड छंद नोंदी साठी

येथे क्लिक करा.

 50+ आवश्यक  सुधारणा नोंदी

येथे क्लिक करा

व्यक्तिमत्व गुणविशेष नोंदी

सुधारणा आवश्यक नोंदी,

कोविड काळातील वर्णनात्मक नोंदी

वर्णनात्मक नोंदी 2021,वर्णनात्मक नोंदी 2022,

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन नोंदी

1ली नोंदी

आकारिक मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी

5 वी ते 7 वी वर्णनात्मक नोंदी

1st English Online Test

No. Name  Test 1 3.5 MY FRUITS BASKET Click here 2 3.7 Let’s Know New Words Click here सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

1st Maths Online Test

नं. पाठाचे नाव ऑनलाईन टेस्ट करीता  1 Introduction of 1 & 2 Click here 2 Numbers- 1 to 9 Click here सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

1 ली मराठी Online Test

नं. पाठाचे नाव ऑनलाईन टेस्ट करीता  1 अग्गोबाई ढग्गोबाई येथे क्लिक करा  2 बीज येथे क्लिक करा  सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

1 ली गणित Online Test

नं. पाठाचे नाव ऑनलाईन टेस्ट करीता  1 १ व २ ची ओळख येथे क्लिक करा  2 दिलेली चित्रे मोजा व अंक ओळखा. येथे क्लिक करा  सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

2 री गणित Online Test

विभाग-२ १ संख्यांचा लहान मोठेपणा येथे क्लिक करा २ संख्येची शेजारी लगतची मागची व पुढची संख्या येथे क्लिक करा ३ संख्यांचा चढता उतरता क्रम येथे क्लिक करा ४ चला संख्या तयार करूया येथे क्लिक करा ५ संख्यावाचक मूल्यवाचक क्रमवाचक शब्द येथे क्लिक करा ६ मिळवू चित्रातून माहिती येथे क्लिक करा ७ बेरीज हातच्याची येथे क्लिक … Read more

2nd Maths Online Test

Part 2 1 Comparing numbers. Click here 2 Neighbouring numbers on each side………. Click here 3 Ascending and Descending order of numbers Click here 4 Come, let’s make numbers Click here 5 Cardinal numbers Ordinal numbers Click here सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

2nd English Online Test

Sem 2 Unit 3 3.1 Action Song Click here 3.2 Activity Time Click here 3.3 Let’s Speak Click here 3.4Word Basket Click here 3.5 Know the Occupations Click here 3.6 ZOOM, ZOOM, ZOOM Click here 3.7 Let’s Speak Click here 3.8 Word Basket Click here 3.9 Learning Letters Click here 3.10 Fun with Letters Click … Read more

2 री मराठी Online Test

नं. पाठाचे नाव ऑनलाईन 1 चित्र वाचन लवकरच उपलब्ध होईल  2 देवा तुझे किती येथे क्लिक करा  3 डिंगोरी येथे क्लिक करा  4 चतुर हिराबाई येथे क्लिक करा  5 फुलपाखरू येथे क्लिक करा  6 चंपकला शाबासकी मिळाली येथे क्लिक करा  7 वडेश बहरला येथे क्लिक करा  8 भांज्याचे भांडण आजीचे जेवण लवकरच उपलब्ध होईल  9 … Read more