♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

100 + विशेष प्रगती नोंदी | vishesh pragati nondi

विशेष प्रगती नोंदी , vishesh pragati nondi ,व्यक्तिमत्व गुणविशेष नोंदी प्रगतीपुस्तकातील नोंदी आकारीक मूल्यमापन नोंदी

या ठिकाणी आपणास प्रगती पुस्तकात नोंदवण्यासाठी विशेष प्रगती नोंदी vishesh pragati nondi देण्यात आलेल्या आहेत. या विशेष प्रगती नोंदी नाच आपण व्यक्तिमत्व गुणविशेष नोंदी असे देखील म्हणतो .  या ठिकाणी आपणास 100 पेक्षा जास्त विशेष प्रगती नोंदी  उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत .या नोंदींचा वापर आपण नमुना नोंदी म्हणून करू शकता. तसेच या बरोबर या संकेत स्थळावर आपणास आकारिक मूल्यमापन करता आवश्यक असणाऱ्या वर्णनात्मक नोंदी अडथळ्याच्या नोंदी आवड छंद नोंदी,कोविड काळातील वर्णनात्मक नोंदी अशा सर्व प्रकारच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. तसेच आपल्या इयत्तानिहाय  नोंदी उपलब्ध आहेत .

विशेष प्रगती नोंदी भाग १ vishesh pragati nondi

vishesh-pragati-nondi-1

विशेष प्रगती नोंदी भाग २

vishesh-pragati-nondi-2

विशेष प्रगती नोंदी भाग ३

vishesh-pragati-nondi-3

विशेष प्रगती नोंदी भाग ४

vishesh-pragati-nondi-4

विशेष प्रगती नोंदी भाग ५

vishesh-pragati-nondi-5

विशेष प्रगती नोंदी भाग ६

vishesh-pragati-nondi-6

60+ आवड छंद नोंदी साठी

येथे क्लिक करा.

 50+ आवश्यक  सुधारणा नोंदी

येथे क्लिक करा

व्यक्तिमत्व गुणविशेष नोंदी

सुधारणा आवश्यक नोंदी,

कोविड काळातील वर्णनात्मक नोंदी

वर्णनात्मक नोंदी 2021,वर्णनात्मक नोंदी 2022,

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन नोंदी

1ली नोंदी

आकारिक मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी

5 वी ते 7 वी वर्णनात्मक नोंदी

1st Maths Online Test

नं. पाठाचे नाव ऑनलाईन टेस्ट करीता  1 Introduction of 1 & 2 Click here 2 Numbers- 1 to 9 Click …

Read more

1 ली मराठी Online Test

नं. पाठाचे नाव ऑनलाईन टेस्ट करीता  1 अग्गोबाई ढग्गोबाई येथे क्लिक करा  2 बीज येथे क्लिक करा  सूचना – उर्वरीत …

Read more

1 ली गणित Online Test

नं. पाठाचे नाव ऑनलाईन टेस्ट करीता  1 १ व २ ची ओळख येथे क्लिक करा  2 दिलेली चित्रे मोजा व …

Read more

2 री गणित Online Test

विभाग-२ १ संख्यांचा लहान मोठेपणा येथे क्लिक करा २ संख्येची शेजारी लगतची मागची व पुढची संख्या येथे क्लिक करा ३ …

Read more

2 री मराठी Online Test

नं. पाठाचे नाव ऑनलाईन 1 चित्र वाचन लवकरच उपलब्ध होईल  2 देवा तुझे किती येथे क्लिक करा  3 डिंगोरी येथे …

Read more