♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

६०+ आवड व छंद – वर्णनात्मक नोंदी

आपणास आकारिक मूल्यमापन करताना विद्यार्थ्यांचे आवड व छंद प्रगती पुस्तकांमध्ये नोंदवावे लागतात  आवड छंद नोंदवण्यात करिता  या ठिकाणी 60  ही पेक्षा अधिक आवड छंद वर्णनात्मक नोंदी नमुना म्हणून देण्यात आलेले आहे .असे त्या संकेतस्थळावर आपल्या आकारिक मूल्यमापनाची नोंदी प्रश्नपत्रिका ,  अडथळ्याच्या नोंदी वर्णनात्मक नोंदी , विशेष प्रगती नोंदी या उपलब्ध आहेत .

आवड व छंद वर्णनात्मक नोंदी भाग १

awad-chand-nondi-1

आवड व छंद वर्णनात्मक नोंदी भाग 2

awad-chand-nondi-2

आवड व छंद वर्णनात्मक नोंदी भाग 3

awad-chand-nondi-3

 50+ आवश्यक  सुधारणा नोंदी

येथे क्लिक करा

100 +प्रगती पुस्तकातील  विशेष प्रगती नोंदी

येथे क्लिक करा