♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

50 + आवश्यक सुधारणा वर्णनात्मक नोंदी

आकारिक मूल्यमापन करताना आपणास विद्यार्थ्यांच्या मध्ये आढळणारे आवश्यक सुधारणा या देखील प्रगती पुस्तकांमध्ये नोंदवावे लागतात .  अशा 50 + आवश्यक सुधारणा वर्णनात्मक नोंदी या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत .या बरोबरच या संकेतस्थळावर आकारिक मूल्यमापन नोंदी ,विद्यार्थ्यांचे आवड छंद नोंदी , विशेष प्रगती नोंदी तसेच आकारिक व संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका इयत्ता निहाय उपलब्ध आहेत .

आवश्यक सुधारणा नोंदी भाग १

avashyak-sudharna-nondi-1

आवश्यक सुधारणा नोंदी भाग २

avashyak-sudharna-nondi-2

६० + आवड / छंद नोंदी

येथे क्लिक करा

100 +प्रगती पुस्तकातील  विशेष प्रगती नोंदी

येथे क्लिक करा