♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

Word Puzzle

नमस्कार मी संदीप वाघमोरे आपली इंग्रजीची शब्द संपत्ती मनोरंजनातून वाढवण्यासाठी मी खालील सॉफ्टवेअर तयार केलेले आहे. यामध्ये आपल्याला अनेक शब्द उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. निश्चितच आपल्याला हे शब्द शोधण्यात मजा येणार आहे.

खाली Unscramble Word दिलेले आहेत त्यापासून तयार होणारे योग्य शब्द तयार करुन बॉक्स मध्ये टाईप करा. उत्तर टाईप केल्यानंतर आपल्या उत्तर बरोबर असल्यास खाली आपल्याला Correct असे दिसेल. उत्तर चुकल्यास योग्य उत्तर आपल्याला समोर असेल असे अनेक शब्द आपल्याला या ठिकाणी सोडवता येतील.

Word Puzzle

Word Puzzle