♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ३ री विषय – इंग्रजी Guess the words. page no 75

इयत्ता  ३ री    विषय  –   इंग्रजी Guess the words.     page no 75        खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 75    वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर … Read more

इयत्ता ३ री विषय- मराठी 23 वय जसेजसे वाढते page no 133

इयत्ता  ३ री   विषय- मराठी   23  वय जसेजसे वाढते      page no  133     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 133    वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   बाळाच्या प्रगतीचे टप्पे कोणते ?  उत्तर :- …………………………………… … Read more

इयत्ता ३ री विषय – इंग्रजी Matching Parts page no 73

इयत्ता    ३ री     विषय  –   इंग्रजी   Matching Parts   page no   73     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   73  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची … Read more

इयत्ता ३ री विषय- परिसर 22.आपल्या गरजा कोण पुरवतात ? page no 127

इयत्ता   ३ री   विषय- परिसर    22.आपल्या गरजा कोण पुरवतात ?      page no 127       खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  127   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  व्यवसायाचे कोणते मुख्य प्रकार पडतात  ?  उत्तर … Read more

इयत्ता ३ री विषय – इंग्रजी Let’s speak. page no 72

इयत्ता   ३ री   विषय  –   इंग्रजी  Let’s speak.     page no   72     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 72    वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची … Read more

इयत्ता ३ री विषय -गणित माहितीचे व्यवस्थापन Page no 87

इयत्ता   ३ री   विषय  -गणित  माहितीचे व्यवस्थापन     Page no  87 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  खालील तक्ता काळजीपूर्वक पहा व त्याखाली असणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे वहीत लिहा सेमी … Read more

इयत्ता ३ री विषय -गणित माहितीचे व्यवस्थापन Page no 86

इयत्ता  ३ री     विषय  -गणित  माहितीचे व्यवस्थापन    Page no 86   (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  खालील तक्त्यामध्ये चित्राच्या ऐवजी ताळ्या च्या खुणा म्हणजेच  एका फुलासाठी एक उभी रेष  आखा  … Read more

इयत्ता ३ री विषय- परिसर 21. समूह जीवनातील सार्वजनिक व्यवस्था page no 123

इयत्ता  ३ री   विषय- परिसर 21. समूह जीवनातील सार्वजनिक व्यवस्था  page no  123     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 123    वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  सार्वजनिक जीवनात कशाची गरज असते  ?  उत्तर :- …………………………………… २    … Read more

इयत्ता ३ री विषय -गणित पाऊण Page no 81

इयत्ता  ३ री   विषय  -गणित  पाऊण  Page no  81 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  खालील आकृती आपल्या वहीत काढा व त्याचा पाऊण भाग रंगवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास      Three quarters   … Read more

इयत्ता ३ री विषय – इंग्रजी A Lovely Bird in the Garden page no 72

इयत्ता   ३ री    विषय  –   इंग्रजी  A Lovely Bird in the Garden     page no   72     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   72  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful … Read more