♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय -गणित 14 बँक व सरळव्याज Page no 76

इयत्ता  ६ वी    विषय  -गणित    14 बँक व सरळव्याज    Page no  76 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी         व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  14 Banks and Simple Interest  Page no  76 … Read more

इयत्ता ६ वी विषय – इंग्रजी 4.6 The Worth of a Fabric page no 101-102

इयत्ता   ६ वी    विषय  –   इंग्रजी 4.6 The Worth of a Fabric      page no 101-102       खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 101-102      वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in … Read more

इयत्ता ६ वी विषय- विज्ञान 16 विश्वाचे अंतरंग page no 112

इयत्ता   ६ वी  विषय- विज्ञान   16 विश्वाचे अंतरंग      page no   112     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   112   वरील आहेत  मराठी अभ्यासाच्या खाली सेमी  विद्यार्थ्यांना अभ्यास दिलेला आहे .            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १   … Read more

इयत्ता ६ वी विषय – इंग्रजी 4.5 A Book Review page no 97-99

इयत्ता   ६ वी     विषय  –   इंग्रजी   4.5 A Book Review    page no   97-99     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting … Read more

इयत्ता ६ वी विषय- मराठी 25 नवा पैलू page no 97-100

इयत्ता   ६ वी     विषय- मराठी 25  नवा पैलू          page no   97-100     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   97-100   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  तीन-चार वाक्यांत उत्तरे लिहा. (अ) आजी नातवाला लवकर चल, म्हणून घाई का करत … Read more

इयत्ता ६ वी विषय- विज्ञान १५ चुंबकाची गंमत page no 106

इयत्ता  ६ वी   विषय- विज्ञान  १५ चुंबकाची गंमत        page no  106      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   106   वरील आहेत  मराठी अभ्यासाच्या खाली सेमी  विद्यार्थ्यांना अभ्यास दिलेला आहे .            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १ … Read more

इयत्ता ६ वी विषय -गणित 13 नफा-तोटा Page no 70

इयत्ता ६ वी      विषय  -गणित   13 नफा-तोटा     Page no 70   (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  13 Profit – Loss   Page no … Read more

इयत्ता ६ वी विषय – इंग्रजी 4.5 A Book Review page no 97-99

इयत्ता ६ वी     विषय  –   इंग्रजी   4.5 A Book Review    page no   97-99     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  97-99   वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील … Read more

इयत्ता ६ वी विषय- मराठी 25 नवा पैलू page no 97-98

इयत्ता  ६ वी    विषय- मराठी   25 नवा पैलू        page no  97-98      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  97-98    वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  मुलाचे नाव काय होते  ?  उत्तर :- …………………………………… २  … Read more

इयत्ता ६ वी विषय- इतिहास ११. प्राचीन भारत आणि जग page no 54-55

इयत्ता  ६ वी  विषय- इतिहास ११. प्राचीन भारत आणि जग         page no  54-55      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  54-55    वरील आहेत    पाठ समजावून   घेण्यासाठी व  खालील व्हिडिओ  पाहण्यासाठी   व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  पश्‍चिमेकडील देशांना भारताचा परिचय कसा झाला  ? … Read more