♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

18.लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन 4 th EVS 2 Online Test Sandeep sir

18.लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन विषय -परिसर अभ्यास 2 4th class EVS 2 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास 2 ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास 2 class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व तसेच … Read more

17.गडकोटांचे आणि आरमाराचे व्यवस्थापन 4 th EVS 2 Online Test Sandeep sir

17.गडकोटांचे आणि आरमाराचे व्यवस्थापन विषय -परिसर अभ्यास 2 4th class EVS 2 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास 2 ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास 2 class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व … Read more

16.दक्षिणेतील मोहीम 4 th EVS 2 Online Test Sandeep sir

16.दक्षिणेतील मोहीम विषय -परिसर अभ्यास 2 4th class EVS 2 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास 2 ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास 2 class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व तसेच आपले … Read more

15.एक अपूर्व सोहळा 4 th EVS 2 Online Test Sandeep sir

15.एक अपूर्व सोहळा विषय -परिसर अभ्यास 2 4th class EVS 2 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास 2 ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास 2 class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व तसेच … Read more

14.गड आला, पण सिंह गेला !/ 4 th EVS 2 Online Test Sandeep sir

14. गड आला, पण सिंह गेला ! विषय -परिसर अभ्यास 2 4th class EVS 2 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास 2 ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास 2 class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती … Read more

बादशहाच्या हातावर तुरी 4 th EVS 2 Online Test Sandeep sir

बादशहाच्या हातावर तुरी विषय -परिसर अभ्यास 2 4th class EVS 2 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास 2 ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास 2 class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व तसेच … Read more

पुरंदरचा वेढा व तह 4 th EVS 2 Online Test Sandeep sir

पुरंदरचा वेढा व तह विषय -परिसर अभ्यास 2 4th class EVS 2 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास 2 ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास 2 class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व … Read more

शायिस्ताखानाची फजिती 4 th EVS 2 Online Test Sandeep sir

शायिस्ताखानाची फजिती विषय -परिसर अभ्यास 2 4th class EVS 2 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास 2 ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास 2 class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व तसेच आपले … Read more

२४.आपला परिसर धोक्यात आणत आहोत का? 4 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

२४.आपला परिसर धोक्यात आणत आहोत का? विषय -परिसर अभ्यास १ 4th class EVS 1 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास १ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास १ class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क … Read more

२३.नैसर्गिक आपत्ती/ 4 th EVS 1 Online Test Sandeep sir

२३.नैसर्गिक आपत्ती/ विषय -परिसर अभ्यास १ 4th class EVS 1 Online Test Sandeep sir ४ थी परिसर अभ्यास १ ऑनलाईन टेस्ट खाली दिलेली आहे विद्यार्थ्यांनी प्रश्नवाचून काळजीपूर्वक टेस्ट सोडवावी .online test 4 th परिसर अभ्यास १ class सोडवल्या नंतर Submit बटण प्रेस करा व View Score वर क्लिक केल्यास आपल्याला किती मार्क मिळाले व तसेच आपले … Read more