♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 5 वी विषय परिसर अभ्यास भाग १ पृथ्वीचे फिरणे Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा . 1.  विषुववृत्त  कशाला म्हणतात ते लिहा  लिहा  ? . उत्तर ………………………………………. 2.  विषुववृत्तामुळे  कोणकोणते गोलार्ध तयार होतात ते लिहा ?  उत्तर ………………………………………. 3.  एक दिवस असे आपण कशाला  म्हणतो ?  उत्तर ………………………………………. 4. तास  कशाला म्हणतात  ?  उत्तर ………………………………………. 5.एक दिवसाचे … Read more

इयत्ता पाचवी विषय इंग्रजी Page No. 4 Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व त्यानुसार वाक्यांचे वाचन करा . खाली दिलेले वाक्य योग्य क्रमाने लावून आपल्या वहीत सुंदर हस्ताक्षरात लिहा व त्याचे वाचन करा .

इयत्ता तिसरी विषय इंग्रजी Page No. 4 Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व त्यानुसार शब्दांचे वाचन करा . 1. वरील शब्द सुंदर हस्ताक्षरात आपल्या वहीत लिहा . 2. Find and name the following from the chart. वरील शब्दांवर आधारित खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा. • Two animals.    • Three things you play with. • Two birds.         • … Read more

इयत्ता पाचवी विषय परिसर 2 इतिहास म्हणजे काय Home Study

 खालील व्हिडिओ पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा . 1. इतिहास कोणते शास्त्र आहे ? . उत्तर ………………………………………. 2. आपण व्यवहाराच्या सोयीसाठी कशाचे भाग पाडतो ? .  उत्तर ………………………………………. 3.  निघून गेलेला क्षण म्हणजे काय ?  उत्तर ………………………………………. 4. इतिहास कशाला म्हणतात  ?  उत्तर ………………………………………. 5.इतिहासाच्या मांडण्याची पद्धत इतर … Read more

इयत्ता तिसरी विषय परिसर आपल्या अवतीभवती Home Study

 खालील व्हिडिओ पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा . 1. परिसर कसा बनतो? . उत्तर ………………………………………. 2. परिसरामध्ये काय काय असते ? .  उत्तर ………………………………………. 3.  आपण कशाचा भाग    आहोत ?  उत्तर ………………………………………. 4. आपल्या अवतीभोवती असणाऱ्या वस्तूंचे कोणते दोन गट पडतात ?  उत्तर ………………………………………. 5.सजीवांचे कोणते दोन … Read more

इयत्ता चौथी विषय इतिहास 2. संतांची कामगिरी Home Study

खालील व्हिडिओ पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा . 1. महाराष्ट्रात कोणकोणते संत होऊन गेले त्यांची नावे लिहा . उत्तर ………………………………………. 2. महाराष्ट्रातील स्त्री संतांची नावे लिहा .  उत्तर ………………………………………. 3.  संतांनी कोणत्या गुणांची शिकवण दिली  उत्तर ………………………………………. 4. संतांनी लोकांच्या मनात कोणती भावना निर्माण केली .  उत्तर ………………………………………. … Read more

इ. ४ थी विषय मराठी बोलणारी नदी घरचा अभ्यास

निर्मिती – संदिप वाघमोरे वरील व्हिडिओ पाहून त्यावर आधारीत  प्रश्नांची उत्तरे लिहा.   १. लीलाच्या घराच्या मागे काय होते  ? उत्तर :-  …………………………………………………… २. लीलाला कशाची  हौस होती ? उत्तर :-  …………………………………………………… ३. लीलाला काय खाऊ वाटले ? उत्तर :-  …………………………………………………… ४. लीलाला कोणती युक्ती सुचली ? उत्तर :-  ……………………………………………………    

Geometrical figures

1)Collect some pictures in which you can see angles and mark those angles using a pencil. 2) Draw some figures makes the angles? 3) what are the types of angles? 4) fill in the blanks. A) A angle which is smaller than 90 degree is called ……….. B)  A angle which is greater than 90 … Read more