♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 5 वी विषय परिसर अभ्यास भाग १ पृथ्वीचे फिरणे Home Study

 खालील व्हिडिओ पूर्ण  पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा . 1.  विषुववृत्त  कशाला म्हणतात ते लिहा  …

Read more

इयत्ता पाचवी विषय परिसर 2 इतिहास म्हणजे काय Home Study

 खालील व्हिडिओ पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा . 1. इतिहास कोणते शास्त्र आहे …

Read more

इयत्ता चौथी विषय इतिहास 2. संतांची कामगिरी Home Study

खालील व्हिडिओ पहा व त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा . 1. महाराष्ट्रात कोणकोणते संत होऊन …

Read more

Number work Ashwini Waghmore

Qu 1 write the given numbers in figure

1)Nine thausand nine.

2)Five thausand three hundred ninteen.

3)Eight hundred eighty eight.

4)Four thausand.

5) Seven thausand seventeen.

Qu 2) Read the given number and write in the word.

1205

3033

9999

1001

5295

Read more