♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय -गणित गोष्टीतील गणित Page no 76

इयत्ता  २ री   विषय  -गणित गोष्टीतील गणित       Page no  76 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी              व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  Maths in a story     Page no  76 … Read more

इयत्ता २ री विषय -गणित पाढे तयार करूया Page no 75

इयत्ता   २ री    विषय  -गणित  पाढे तयार करूया      Page no  75 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  पुस्तकातील पान क्रमांक 75 वरीलदाखवल्याप्रमाणे २,३,४,५,६,७,८,९,१०, पर्यंतचे पाढे तयार करा व … Read more

इयत्ता २ री विषय -गणित पाढे तयार करूया Page no 72

इयत्ता  २ री   विषय  -गणित   पाढे तयार करूया      Page no  72 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                       व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  खालील दाखवल्या प्रमाणे  3 चा पाढा आपल्या वही मध्ये लिहा  व  पाठ … Read more

इयत्ता २ री विषय -गणित पाढे तयार करूया Page no 71

इयत्ता २ री     विषय  -गणित   पाढे तयार करूया     Page no  71 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ भाग १ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  खाली दाखवल्याप्रमाणे 2 चा पाढा आपल्या वहीत तयार … Read more

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 4.11 Reading Time page no 64

इयत्ता    २ री      विषय  –   इंग्रजी  4.11 Reading Time     page no 64       खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  64   वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील … Read more

इयत्ता २ री विषय -गणित गुणाकार पूर्वतयारी Page no 70

इयत्ता   २ री   विषय  -गणित  गुणाकार पूर्वतयारी     Page no 70  (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  Multiplication Preparation  Page no 70    या  पाठाचा व्हिडिओ … Read more

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 4.10 Word Building page no 63

इयत्ता   २ री    विषय  –   इंग्रजी 4.10 Word Building     page no  63      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  63   वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे … Read more

इयत्ता २ री विषय -गणित आकृतिबंध Page no 68

इयत्ता  २ री    विषय  -गणित आकृतिबंध      Page no  68  (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास Patterns  page no 68  या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून … Read more

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 4.9 Let’s speak page no 62

इयत्ता   २ री    विषय  –   इंग्रजी   4.9 Let’s speak    page no  62      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   62  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे … Read more

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 4.8 Activity time page no 61

इयत्ता   २ री     विषय  –   इंग्रजी    4.8 Activity time  page no   61     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  61   वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील … Read more