♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास आठवी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास आठवी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

सराव करू या!

कृती- १ वरीलप्रमाणे विविध उदाहरणे, उपक्रम यांद्वारे शिक्षकांनी अधिकाधिक उदाहरणांचा सर्व करून घ्यावा. कृती- २ खालील वाक्यांतील शब्दयोगी अव्यये ओळखा आणि ती कोणत्या शब्दांशी जोडली गेली आहेत

ते लिहा

१. त्याचे घर शाळेसमोर आहे.

२. मी जेवणानंतर खेळायला जातो.

३. ललितने झाडावर चढून आंबे तोडले.

४. आपण देशासाठी वेळ देणार आहोत की नाही?

५. घराबाहेर जाताना सर्व दिवे आणि नळ आठवणीने बंद करावेत.

• कल्पक होऊ या!

खाली दिलेल्या शब्दांचा ‘क्रियाविशेषण’ आणि ‘शब्दयोगी’ अव्यय असा दोन्ही प्रकारे उपयोग करून प्रत्येकी दोन वाक्ये लिहा. समोर, पूर्वी, मागे, खाली, जवळ, बाहेर, पुढे, नंतर.

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

6. Extension Activity/ Parallel Activity/ Reinforcement:

1.Make a skit on Diwali festival and present in group.

2. Write a telephone conversation skit between a father and his daughter.

3.Write a skit about conversation in hospital. (Doctor and patient, patient and relatives, relatives and nurse)

विषय -विज्ञान 

कृतिपत्रिका : 11

समजून घेऊ या : उष्णता ऊर्जेचे गुणधर्म, उष्णतेचे संक्रमण, उष्णता संक्रमणाचे प्रकार, उष्णतेचे परिणाम –

प्रसरण व आकुंचन,

संदर्भ: इयत्ता सातवी प्रकरण क्रमांक 9 उष्णता

अध्ययन निष्पत्तीः वैज्ञानिक संकल्पना समजून घेण्यासाठी सूक्ष्मदर्शक, थर्मास क्लास, अपकेंद्री इ. उपकरणांचा वापर

करतात.

लक्षात घेऊ या :

 विषय –  इतिहास ना.शास्त्र 

पहिले काही बाबी आठवूया :- 

1) बाळाजी विश्वनाथच्या मुलांचे नावे सांगा ?

2) मराठी सत्तेचा विस्तार कुछ पर्यंत झाला होता ?

3) पहिल्या बाजीरायांचे नाव काय ?

 विषय –  भूगोल 

पहा बरे जमते का

1 आपल्या देशात शेती केली नाही तर काय परिणाम होतील?

उत्तर – …………………… 

2 तुमच्या परिसरातील व्यक्ती कोणकोणत्या व्यवसायांत आहेत ते लिहा.

उत्तर – ……………………

3 कोणत्या व्यवसायाला खाणकाम म्हणतात?

उत्तर – ……………………

4 मत्यशेती कशाला म्हणतात?

उत्तर – ……………………

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सातवी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सातवी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

सक्षम बनू या

विशेषण

फाटका

कृती-१ शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना काय ? कसे? कोण? कुठे ? असे प्रश्न विचारून विद्यार्थ्याना बोलते करावे, विचारप्रवृत्त करावे. सुधा आंबा खाते. राजेश आंबा खातो. अशी विविध उदाहरणे देऊन उताऱ्यातील विविध नाम बदलून त्यानुसार विशेषण, क्रियापद कसे बदलते यावर चर्चा करून आपली वाक्य पुन्हा लिहिण्याचा सराव द्यावा.

कृती-२ समजून घेऊ विशेषणाचे प्रकार.

(शिक्षकांनी विशेषणाचे गुणवाचक,संख्यावाचक व सार्वनामिक या तीन प्रकारांची व्याख्या व काही उदाहरणांसह चर्चा तसेच पान नं. ४१ वरील तक्त्याचे वाचन घ्यावे.)

पुढील परिच्छेदाचे वाचन करून त्यातील नाम व त्यांची विशेषणे खाली दिलेल्या तक्त्यात मांडूया.

एका लहानशा खोलीमध्ये राजू दुपारी अभ्यास करत बसला होता. शेजारीच पाळण्यात लहान बाळ झोपले होते. ते छोटेसे बाळ अचानक रडू लागले. राजूने खूप वेळा झोका दिला. जितका झोका देई तितके बाळ दुप्पट रडू लागले. तितक्यात आई आत आली. आईला पहाताच बाळ हसले. राजूने लाल खुळखुळा दाखवून वाजवला. बाळाच्या दोन्ही गालावर खळ्या पडल्या. आई आणि राजू दोघांना आनंद झाला.

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -विज्ञान

कृतिपत्रिका : 11

: कार्य व ऊर्जा संकल्पना, कार्य आणि ऊर्जा संबंध.

समजून घेऊ या

संदर्भ : इयत्ता सहावी, प्रकरण ॥ कार्य आणि ऊर्जा.

अध्ययन निष्पत्ती : दैनंदिन जीवनात शिकत असलेल्या वैज्ञानिक संकल्पनांचा वापर करतात. प्रक्रिया व घटना स्पष्ट करतात. उदा. ऊर्जेची रुपे, रचना, उपलब्ध स्त्रोतांचा वापर, नियोजन ई. बाबींमध्ये सर्जनशीलता प्रदर्शित करतात.

1. प्रत्येक क्रिया करताना बल लावणे आवश्यक आहे का ?

2. बलामार्फत कार्यात रूपांतर होण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते ?

3. काय सांगाल ?

a) विस्थापन झाले असे केव्हा म्हणता येईल ?

b) कार्य मोजण्यासाठी कशाचा विचार करावा लागतो ?

4. पृथ्वीवरील वातावरणाला सूर्याची कशा प्रकारे मदत होते ते लिहा.

5. सौर ऊर्जा उपकरणांमध्ये सूर्यापासून मिळणाऱ्या कोणत्या ऊर्जेचा वापर केला जातो?

6. ऊर्जा स्त्रोत कशाला म्हणता येईल?

7. दिवाळीमधे तुम्ही जे फटाके फोड़ता त्यात कोणत्या प्रकारची ऊर्जा साठवलेली असते ?

8. उदाहरण दया.

प्रकाश ऊर्जा ……………..

ध्वनी ऊर्जा………………

रासायनिक ऊर्जा -……………..

9. आपल्या घरात, परिसरात कोणकोणत्या ऊर्जेची उदाहरणे तुम्हाला बघायला मिळतात? आपल्या मित्रांशी चर्चा करून लिहा.

 विषय –  इतिहास ना.शास्त्र 

पहिले काही बाबी आठवूयात:

१) मौर्य साम्राज्याची स्थापना कोणी केली?

उत्तर :

२) चंद्रगुप्त मौर्य विषयी माहिती सांगा.

उत्तर :

३) सम्राट अशोकाने कधी हि युद्ध न करण्याचा निर्णय का घेतला?

उत्तर :

४) सम्राट अशोक यांनी केलेली लोकपयोगी कामे सांगा.

उत्तर :

५) बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी अशोकाने श्रीलंकेस कोणाला पाठवले?

उत्तर :

कृती :

१) शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील जोखमीचे प्रसंग कोणते होते ते पाठात शोधा.

उत्तर:

२) शिवाजी महाराजांच्या आग्रा सुटकेप्रसंगी जोखीम पत्कारणारे कोण होते ?ते शोधा.

उत्तर :

३) रोहिड खोऱ्याच्या देश्मुखास शिवाजी महाराजांनी कोणती ताकीद दिली ते शोधा.

उत्तर :

४) शिवाजी महाराजांनी कोणते संस्कार व विचार भावी पिढ्यांना आदर्श ठरतील ते शोधा..

उत्तर :

काय समजले?

३) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ क्र८. वा. आदर्श राज्यकर्ता संदर्भात काय समजले. ते थोडक्यात लिहा ?

उत्तर :

 विषय –  भूगोल 

यांची उत्तरे शोधू –

ऋत्र 1 : पृथ्वीवरील संसाधनांच्या साठ्याचा तारतम्याने वापर करणे आवश्यक का आहे?

प्रश्न 2 : विनाकारण विद्युत उपकरणे सुरु असल्यास काय करावे? का?

प्रश्न 3 : विविध समारंभात मोठ्या प्रमाणावर अन्नाची नासाडी होताना दिसते. यावर कोणता उपाय करता येईल?

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सहावी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सहावी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

आव्हान कोपरा –

खालील उदाहरणे सोडव.

1) संदेशला 27, 459 रुपयांचा एक लॅपटॉप घ्यायचा आहे. त्याच्याजवळ 24,575 रुपये आहेत, तर लॅपटॉप घेण्यासाठी त्याला आणखी किती रक्कम लागेल ?

2) पहिल्या वर्षी एका साखर कारखान्यात 26,37,356 पोती साखर तयार झाली, दुसऱ्या वर्षी 34,92,978 पोती साखर तयार झाली. तर कारखान्यात दुसऱ्या वर्षी किती पोती जास्त साखर तयार झाली ?

 विषय –  इंग्रजी 

विषय – परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 11

समजून घेऊ या: पाण्याचे प्रदूषण, सांडपाणी व विल्हेवाट, पाण्याचे शुद्धीकरण.

संदर्भ : इयत्ता पाचवी पाठ क्रमांक १६ पाणी

 विषय –  परिसर अभ्यास  

करून पाहूयात –

१. तुझ्या घराजवळील दुकानदार किंवा व्यापारी त्याच्या व्यापाराच्या नोंदी कशा करतो याची माहिती मिळव.

२. शक्य असेल तर भाजी मंडईमध्ये लिलाव कसा होतो त्याचे निरीक्षण कर.

आवश्यक साहित्य – विविध देशांच्या लिपी, आंतरजाल, मोबाईल

अध्ययन अनुभव / कृती – इयत्ता : पाचवी, विषय: परिसर अभ्यास २, घटक – ९. स्थिर जीवन आणि नागरी संस्कृती

उपघटक ९.४ पासून पुढे

काय समजले? – वरील घटकातील तुला काय समजले ते थोडक्यात लिही.

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू

१. नगरांचा उदय कसा झाला?

उत्तर – …………………………………

२. सांकेतिक खुणा व चिन्हांचे संस्करण का करण्यात आले?

उत्तर – …………………………………

३. प्रत्येक संस्कृतीची लिपी कशी तयार झाली?

उत्तर – ………………………………..

४. शासनव्यवस्थेचे अधिकार कोणाकडे गेले?

उत्तर – ………………………………..

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

•उद्गारवाचकचिन्ह वाक्यात केव्हा केव्हा वापरतात हे शिक्षकांनी स्पष्ट करावे, उदाहरणे द्यावी व याविषयी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी. उद्गारवाचकचिन्ह वाक्यात लिहून दाखवावे व

विद्यार्थांकडून सराव करून घ्यावा.

+ सराव करू या

कृती- १ शिक्षकांनी स्वल्पविराम नसलेली वाक्ये विद्यार्थ्यांना द्यावीत त्याचा वैयक्तिक व गटात

सराव करून घ्यावा.

(अ) पुढील वाक्ये वाचा व त्यात योग्य विरामचिन्ह लिहून वाक्य पुन्हा लिहा.

1. आमच्या वागेत आंबा चिकू पेरू ही फळझाडे आहेत.

2. विद्यार्थी मित्रांनो उद्या शाळेला सुट्टी आहे.

३. अनिलला मराठी गणित विज्ञान हे विषय आवडतात.

(आ). पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात स्वल्पविराम आला आहे ते ओळखा व ते वाक्य पुन्हा लिहा..

1. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे.

२. पण नदी कशी बोलणार?

३. माधवने कोबी, मटार, भेंडी, पालक, मुळा ह्या भाज्या आणल्या.

कृती- २ शिक्षकांनी विरामचिन्ह नसलेली वाक्ये विद्यार्थ्यांना द्यावी व त्याचा

वैयक्तिक व गटात सराव करून घ्यावा.

(अ) पुढील वाक्ये वाचा व त्यात योग्य विरामचिन्ह लिहून वाक्य पुन्हा लिहा.

1. इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात

2. भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते

३. तुम्ही टाळ्या केव्हा वाजवता

(आ) त्याने असे का केले असेल ? या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह आले आहे.

(इ). पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात प्रश्नचिन्ह आले आहे ते ओळखा व ते वाक्य पुन्हा लिहा.

1. तू नेहमी शाळेत जा.

२. “अबब! केवढा मोठा प्राणी हा !”

३. विद्यार्थ्याला पुस्तक कोणी दिले?

कृती -३ शिक्षकांनी विरामचिन्ह नसलेली वाक्ये विद्यार्थ्यांना द्यावी व त्याचा वैयक्तिक

व गटात सराव करून घ्यावा.

(अ) पुढील वाक्ये वाचा व त्यात योग्य विरामचिन्ह लिहून वाक्य पुन्हा लिहा.

1. शाबास उत्तम गुण मिळवलेस

2. अरे वा चिमुकल्यांनो

३. आता काय बोलाव कपाळ

(आ) काय तो चमत्कार ! या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह आले आहे.

(इ). पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात उद्गारचिन्ह आले आहे ते ओळखा व ते वाक्य पुन्हा लिहा.

1. भारत माझा देश आहे.

२. किती ताजेतवाने झाल्यासारखे वाटते !

३. भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे ?

कल्पक होऊ या

कृती- १ शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पुढील कृती करायला सांगावे.

१.. बागेतील किंवा इतर ठिकाणावरील सूचनांमध्ये स्वल्पविराम असलेली वाक्ये लिहा. २. दररोजच्या बोलण्यामध्ये ज्या वाक्यामध्ये स्वल्पविराम असतो अशी पाच वाक्य लिहा.

कृती-२ शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पुढील कृती करायला सांगावे.

१. खूप पाऊस पडला? २. खूप पाऊस पडला.

या दोन वाक्यात प्रश्नचिन्ह असताना आणि नसताना वाक्याच्या अर्थामध्ये काय बदल होतो याविषयी चर्चा करा.

२.? | या चिन्हातून तुम्हाला कोणती चित्रे सुचतात. या आकारावरुन तुम्हाला आवडेल असे

एक चित्र काढा व त्याला रंग द्या..

कृती- ३ शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पुढील कृती करायला सांगाव्यात.

अ) विरामचिन्ह बदलल्यास वाक्याचा अर्थ बदलू शकतो का ? त्याविषयी माहिती मिळवा.

१. केवढी भव्य इमारत होती ती ?

२. केवढी भव्य इमारत होती ती!

आ) दररोजच्या बोलण्यात उदगार कोणत्या वाक्यात येतात अशी चार-पाच वाक्ये लिहा.

 विषय –  गणित 

सोडून पाहू..

१. २७८५ मधून कोणती संख्या वजा केल्यास उत्तर ४६९ होईल ?

२. ५००० रुपयातून २०७९ रुपये दोन वेळा वजा केले तर बाकी किती शिल्लक राहील?

३. २६९ बाकी उरेल अशी पाच वजाबाकीची उदाहरणे तयार कर.

४. १,२,३,४,० या अंकापासून लहानात लहान व मोठ्यात मोठी पाच अंकी संख्या तयार करून त्यांची वजाबाकी कर.

 विषय –  इंग्रजी 

Learning Activity:

> Facilitator/teacher starts this activity by showing the word cards.

> Gives instructions to observe the cards and make a group of words alphabetically.

> Asks the students to repeat the words and copy.

> Asks questions by showing pictures given in the textbook.

> Learners try to answer.

> Teacher reads the story in proper intonation and learners repeat it.

Solved Activity / Demo:

> Teacher shows picture card of page no. 17.

>Teacher tells learners to observe picture and asks names of animals

For ex: Which is this animal?

>Students try to answer.

>Teacher reads the story one by one paragraph and students repeat.

> Teacher continues the story as given above.

विषय – परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 11

संदर्भ : इयत्ता चौथी, प्रकरण 11, पाहूया तरी शरीराच्या आत

अध्ययन निष्पत्तीः 1) आरोग्य रक्षण व त्याचे महत्त्व जाणतात.

2) निरीक्षणे / अनुभव / माहितीची विभिन्न प्रकारांनी नोंद ठेवतात (आपले आंतरेंद्रिये व त्यांची कार्ये)

सराव करूया :

1) सांगा पाहू मी कोण ? 

अ) माझे काम तोंडातील घास जठरापर्यंत पोहोचवणे.

उत्तर –  …………………………………..

ब) माझे काम संपूर्ण शरीरभर रक्त फिरते ठेवणे,

उत्तर –  …………………………………

2) व्यायाम केल्यावर आपल्याला थकल्यासारखे का वाटते?

उत्तर –  …………………………………

3) काही वेळेस आपल्याला जेवतांना उसका का लागतो ?

उत्तर –  …………………………………

4) दुचाकीवरून प्रवास करताना हेल्मेट वापरणे आवश्यक आहे का? कारण लिहा,

उत्तर –  …………………………………

 विषय –  परिसर अभ्यास  

पहिले काही आठवूया :- दिलेल्या अक्षरांवरून योग्य शब्द तयार करा.

अ) ता ग प्रड प

आ) व रायशि  ………………………………

इ) खा अ ज न ल फ ………………………………

प्रतापगडावरील पराक्रम :- हा पाठयांश शिवछत्रपती ( परिसर अभ्यास भाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.३२ ते ३६ वर आहे.

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू

१) अफजलखानाने कोणता विडा उचलला ?

………………………………

२) प्रेमळपणाचे सोंग घेऊन अफजलखानाने शिवरायांना कोणता निरोप पाठवला?

………………………………

३) अफजलखानाच्या भेटीला जाताना शिवराय आपल्या सरदारांना काय म्हणाले?

………………………………

उपक्रम : खालील चित्रातील अंगरक्षक वस्तूंची नावे त्याखालील चौकटीत लिहा.

पुनर्रचित सेतू अभ्यास चौथी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास चौथी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय –  परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 11

समजून घेऊ या : पाण्याचे गुणधर्म 2

संदर्भ : इ. 3री, पाठ 10 पाण्याविषयी थोडी माहिती

अध्ययन निष्पत्ती : विविध वयोगटातील लोकांच्या, प्राण्यांच्या, पक्ष्यांच्या, अन्नाच्या गरजा, अन्न आणि पाण्याची उपलब्धता आणि परिसरातील, घरातील पाण्याच्या उपयोगाच्या वर्णन करू शकतो.

सराव करू या :

1. उतारावरच्या रस्त्यावरून बादलीभर पाणी नेत असताना नेहाकडून बादली पडली तर काय होईल?

उत्तर – ………………………………..

2. पाण्यात विरघळणाऱ्या कोणत्याही तीन पदार्थांची नावे लिही.

उत्तर – ………………………………..

3. पाण्यामध्ये गूळ टाकून चमच्याने ते ढवळले तर पाणी गोड का लागते ?

उत्तर – ………………………………..

4. पाण्याच्या अवस्था किती व कोणत्या आहेत?

उत्तर – ………………………………..

 विषय –  परिसर अभ्यास  

कृतिपत्रिका : 12

समजून घेऊ या हवेची गरज

संदर्भ : इ.3री, पाठ ॥ आपली हवेची गरज

अध्ययन निष्पत्ती : विविध वयोगटातील लोकांच्या, प्राण्यांच्या, पक्ष्यांच्या, अन्नाच्या गरजा, अन्न आणि पाण्याची उपलब्धता आणि परिसरातील, घरातील पाण्याच्या उपयोगाच्या वर्णन करू शकतो.

सराव करू या :

1. खूप खेळल्यावर किंवा काम केल्यावर आपण जोरजोरात श्वास घेतो, असे का होत असेल ?

उत्तर – ……………………………………….

2. बेडूक पाण्यात व जमिनीवर दोन्ही ठिकाणी राहतो, मग तो हवा शरीरात कशी घेत असेल ?

उत्तर – ……………………………………….

3. प्राण्यांप्रमाणेच झाडांना ही हवेची गरज असते का ? झाडांना हवेची गरज कशासाठी लागत असेल ?

उत्तर – ……………………………………….

पुनर्रचित सेतू अभ्यास तिसरी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास तिसरी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

अध्ययन निष्पत्ती:- शाळेबाहेर आणि शाळेत

वाचन

( वाचनालय/कोपरा

आपल्या आवडीच्या पुस्तकांची निवड करून वाचण्याचा प्रयत्न करतात. (इयत्ता

री)

जाणून घेऊ या.

● चित्र मजकूर असलेल्या मजकूरातील चित्रे कोणती आहेत? ते मुलांना विचारावे.चित्रनामे त्यांचे वचन याबाबत चर्चा घडवून आणावी.

> सक्षम बनू या.

मजकूर वाचत असताना चित्राच्या जागी कोणता शब्द घालता येईल यावर वर्गात चर्चा घडवून आणावी. चित्राऐवजी शब्द वापरून सर्व मुलांना एक- एक वाक्य वाचायला सांगावे. गरजेनुसार मदत करावी. मुलांकडून पूर्ण मजकूराचे वाचन करून घ्यावे. शेवटी शिक्षकांनी मजकूराचे प्रकट वाचन करावे. मजकूर समजला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी काही सूचक प्रश्न विचारून त्यावर चर्चा करावी.

सराव करू या.- सरावासाठी असे मजकूर तयार करून मुलांकडून वाचनाचा सराव घ्यावा.

> कल्पक हो या – छोटासा मजकूर देऊन मजकुरात चित्रांचा वापर करून अशाप्रकारचा चित्र मजकूर गटात तयार करण्यास सांगावे.

 विषय –  गणित 

थोडे आठवूया

१२+०=

• या उदाहरणात पाटीवर १२ ही संख्या दशक व एकक रुपात १ दशक दांडा व २ सुटे घेवून तयार करा. यामध्ये दुस-या पाटीवर • लिहा.

● म्हणजे किती ? (काहीच नाही )

• बरोबर मग पाटीवर • म्हणजे कोणत्या वस्तू ठेवायच्या ? (कोणत्याच नाही)

• छान मग सांगा. १२ मध्ये काहीच नाही मिळवले तर कोणती संख्या मिळेल?

• (१२ हीच संख्या मिळेल.)

• बरोबर… याचाच अर्थ एखाद्या संख्येत • मिळवले तर संख्येत काहीच बदल होत नाही.

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -विज्ञान / परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : ११ परिसरातील फळे

समजून घेऊ या फळांची चव आणि रंग.

संदर्भ : इयत्ता दुसरी १.३. फळप्रक्रिया (इयत्ता दुसरीच्या ‘खेळू, करू, शिकू’ या पाठ्यपुस्तकातील पृ. क्र. ४७, ४८) अध्ययन निष्पत्तीः अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्याशी संबंधित उपक्रमात सहभागी होतो.

सराव करू या :

प्रश्न १) खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

 १) तुम्हाला माहीत असलेल्या फळांची यादी करा.

उत्तर – ……………………..

२) तुमचे आवडते फळ कोणते आहे ?

उत्तर – ……………………..

३) कोणत्याही एका फळाचे चित्र काढा आणि त्यात रंग भरा.

उत्तर – ……………………..

प्रश्न २) नावे लिहा.

१) एक बी असणारे फळे ……………………..

२) अधिक बिया असणारे फळे ……………………..

३) बिया नसणारे फळे ……………………..

४) बाहेरून लाल रंगाचे फळे ……………………..

५) चवीला आंबट असणारे फळे ……………………..

६) चवीला गोड असणारे फळे ……………………..

पुनर्रचित सेतू अभ्यास दुसरी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास दुसरी – दिवस अकरावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

जाणून घेऊ या

| A Read aloud

गमतीशीर सूचनांचा खेळ खेळूया

सरावासाठी हा खेळ आहे)

(मुलाला ऐकलेले कितपत समजते, त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कृती करता येते का हे तपासण्यासाठी आणि

१) ‘सापासारखे चाल’, ‘उडी मार’, ‘पळत जाऊन दार उघड’, ‘उजव्या पायावर उभे राहून • लंगडी घाल’ अशा सूचना एकेका मुलाला द्या आणि त्याप्रमाणे मुलाने कृती करून दाखवा. इतर मुलांनी ते बरोबर आहे ना हे तपासावे आणि चुकले तर तसे सांगा.

+ चला सक्षम बनू या

१) आता अधिक गुंतागुंतीच्या सूचना कराव्यात. उदाहरणार्थ डाव्या हातात पेन्सिल घे आणि टेबलाच्या उजव्या ड्रॉवरमध्ये ठेव.

2. चला सराव करू या

आता आणखी सूचना सांगून कृती करून घ्या.

+ कल्पक बनू या

१) भरभर, मध्यम, सावकाश अशी आवाजाची वेगवेगळी पट्टी वापरून तशा गतीने कृती करून

घ्या.

२) एकेका मुलाला सूचना देण्याची व इतर मुलांकडून कृती करून घेण्याची संधी द्या. (काही मुलांना एकदा ऐकून समजेल. काही मुलांना अधिक वेळा सांगावे लागेल, तर अशा मुलांना छोट्या सूचना देऊन कृती करून घ्या.)

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

सरल मध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमोशन  2022-23  कसे करायचे  सोप्या पद्धतीने  मार्गदर्शन 

सरल मध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमोशन  2022-23  कसे करायचे  सोप्या पद्धतीने  मार्गदर्शन 

नमस्कार मित्रांनो दरवर्षी आपण सरल मध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमोशन करत असतो .  हे प्रमोशन केल्यामुळे सरल मध्ये आपले विद्यार्थी पुढील वर्गांमध्ये त्यांच्या माहितीसह  प्रमोट होत असतात. विद्यार्थी प्रमोशन करणे हे अतिशय आवश्यक आहे कारण हे प्रमोशन केल्याशिवाय आपल्याला विद्यार्थ्यांची ट्रान्सफर रिक्वेस्ट पाठवता येत नाही तसेच आलेली रिक्वेस्ट देखील अप्रूवल करता येत  नाही.  थोडक्यात प्रमोशन करणे हे सरल मधील पुढील काम करण्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे .  

 या ठिकाणी आपल्याला असे विद्यार्थी प्रमोशन कशाप्रकारे करायचे याचे मार्गदर्शन व्हिडिओसह करण्यात आलेले आहे तेव्हा ही माहिती सविस्तर पहा व व्हिडिओदेखील अवश्य पहा जेणेकरून आपल्याला विद्यार्थी प्रमोशन करताना कोणतीही अडचण येणार नाही . 

 स्टेप १ 

सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या स्टुडन्ट डाटाबेस मध्ये लॉगिन करायचे आहे .

 स्टेप 2 

लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला मेनूबार मध्ये प्रमोशनची टॅब दिसेल त्यामध्ये आपल्याला १  to 8 यावर क्लिक करायचे आहे . जर आपली यत्ता पुढील असेल तर आपण 9 and 11 यावर क्लिक करा . 

 स्टेप 3 

क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आपले मागील  वर्षीची इयत्ता व पट  दिसून येईल त्या   पटसंख्यावर  क्लीक करायचे आहे 

 स्टेप 4 

यानंतर आपल्याला खाली आपले सर्व विद्यार्थ्यांची नावे दिसून येतील या विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली Promote  ही टॅब असेल  त्यावर क्लिक केल्यानंतर आपले सर्व विद्यार्थी हे पुढील भागांमध्ये Promote होतील.

 अशाप्रकारे सोप्या पद्धतीने आपण आपल्या वर्गाचे शाळेचे प्रमोशन करू शकता.

 याबाबत सविस्तर माहिती घेण्यासाठी खालील व्हिडिओ अवश्य पहा

सेतू अभ्यास नियमित व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी आमच्या ग्रुपला जॉईन व्हा👇
https://sandeepwaghmore.in/aajcha-abhyas-information

पुनर्रचित सेतू अभ्यास आठवी – दिवस दहावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास आठवी – दिवस दहावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

Day:-11

2. Learning Outcome(s)/Competency Statement(s):

07.17.20-Creates a dialogue/story/skit as a pair/group activity.

3. Learning Activity/Experience:

1. Play the video or read the story.

For ex: story of the lion and the mouse. 

2. Present a skit of telephone conversation between two friends.

4. Solved Activity/ Demo:

Teacher/parents will give a situation and with the help of students arrange a short conversation related with the situation.

5. Practice:

Teacher/parents will give various situations, provides stories and ask students to make some dialogues, conversations, skits according to that and present as a group activity.

Teacher/parents will arrange a competition of presenting the skit, conversation etc.

6. Extension Activity/ Parallel Activity/ Reinforcement:

1.Make a skit on Diwali festival and present in group.

2. Write a telephone conversation skit between a father and his daughter.

and nurse)

3. Write a skit about conversation in hospital. (Doctor and patient, patient and relatives, relatives

विषय -विज्ञान 

कृतिपत्रिका : 10

समजून घेऊ या : विद्युतप्रभार, विद्युतप्रभाराचा उगम, घर्षण विद्युत संदर्भ : इयत्ता सातवी प्रकरण 08 स्थितिक विद्युत

3. दैनंदिन जीवनातील वस्तूंची यादी तयार करा ज्यावर विद्युतप्रभार निर्माण करता येतो.

…………………………………………..

4. आकाशात विजा चमकतांना झाडाखाली थांबणे योग्य की अयोग्य ते तुमच्या शब्दात सांगा.

…………………………………………..

5. वीज कडाडत असतांना काय दक्षता घ्याल ?

…………………………………………..

6. दिलीप ने एक मोठा कंगवा वूलनच्या कापडाने घासला. ह्या कंगव्यावर नळीच्या साहाय्याने साबणाचा फुगा तयार करून सोडला. फुगा कंगव्यावर टेकला, थांबला नंतर वर उडी मारून पुन्हा कंगव्यावर बसला, पुन्हा वर उडी मारली. ही त्याची उडी मारण्याची क्रिया सारखी चालू राहते. असा का होत असेल ते तुम्ही आपल्या शब्दात लिहा.

…………………………………………..

विषय –  इतिहास ना.शास्त्र 

1) उत्तर भारतात मराठयांचे वर्चस्व कोणी निर्माण केले ?

…………………………………………..

2) पानिपतच्या लढाईत मराठयांच्या समोर कोणी आव्हान उभे केले ?

…………………………………………..

3) कोकण किनारपट्टीवरील कोणता भाग पोर्तुगिजांच्या ताब्यात होता ?

…………………………………………..

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू –

1) पानिपतच्या लढाईचे परिणाम लिहा.

2) कोण बरे ?

अफगाणिस्तानातून आलेले …………………….

हिमालयाच्या पायथ्याशी स्थायिक झालेले.…………………….

नानासाहेब पेशव्यांचे भाऊ…………………….

मथुरेच्या जाटांचा प्रमुख…………………….

 विषय –  भूगोल 

थोडे आठवूया !

अ) पुढील वाक्यात गाळलेले शब्द लिहा.

1) ग्रामीण भागात बहुसंख्य लोक …………………हा व्यवसाय करतात

2) शहरातील लोक …………… इमारतीत राहतात

3) आदिवासी आदिवासींची जीवनशैली.. …………वर आधारितअसते.

आ) वाळवंटी प्रदेशातील लोकांचे जीवन भटक्या स्वरूपाचे असते.

……………………………..

2. कोणत्या प्रदेशामध्ये लोकसंख्या मध्यम अरील,

कृती । वरुन असे लक्षात येते की, देशाच्या काही भागात लोकसंख्या जास्त आहे आहे. तर काही भागात कमी आहे. नद्यांची सुपीक खीरी, चांगल्या हवामानाचे प्रदेश, सर्वसोईसहज उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी लोकवस्ती जास्त आहे. नैसर्गिक प्रदेशांत पर्यावरण आणि उपलब्ध साधनसंपत्ती मध्ये खूप फरक असतो. साधनसंपत्तीचा वापर हा त्या प्रदेशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अवलंबून असतो. त्याचप्रमाणे त्या प्रदेशाचा इतिहास सांस्कृतिक जडनघडन यांचाही जीवनावर प्रभाव असतो.

* मला हे समजले

पहा बरे जमते का?

1) कोकणातील लोकांचा पोशाख कसा आहे?

2) लोकजीवन म्हणजे काय?

3) भारतात कोणकोणत्या प्रदेश लोकवस्ती जास्त आहे?

4)खालील विधान लक्षपूर्वक वाचा. चूक असल्यास विधानदुरुस्त करून पुन्हा लिहा

पश्चिम युरोपीय प्रदेशातील लोक सौम्य व उबदार हवामानामुळे उत्साही नसतात.

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सातवी – दिवस दहावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास सातवी – दिवस दहावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

जाणून घेऊ या

कृती- १ उतारा किंवा कविता यांचा आशय आणि त्यांचे शीर्षक यांचा सहसंबंध जाणून घेणे. कार्यपद्धती -शिक्षकांनी काही निवडक उतारे व कविता विद्यार्थ्यांसमोर ठेवाव्यात. त्याचे मुकवाचन करावयास सांगावे. त्याचे शीर्षक आणि त्यातील आशय याचा सहसंबंध समजून घेण्यास लावावा.

+ सक्षम बनू या

कृती- बातम्या किंवा निवडक उतारे यांचे प्रकटवाचन/मुकवाचन कार्यपद्धती – शिक्षकाने परिसरात उपलब्ध असलेली विविध वर्तमानपत्रे तसेच विविध मासिकांमधील निवडक विज्ञान जगत व अंधश्रद्धा विषयक बातम्या व उतारे याची कात्रणे विद्यार्थ्यांना द्यावीत. यावेळी त्याला शीर्षक नसावे. विद्यार्थी त्याचे समजपूर्वक वाचन करून आपल्या समजूतीप्रमाणे शीर्षक देतील.

करून

उदा. खालील मजकूर वाच आणि योग्य शीर्षक दे.

 विषय –  गणित 

 विषय –  इंग्रजी 

विषय -विज्ञान 

कृतिपत्रिका : 10

समजून घेऊ या: बल व बलाचे प्रकार

संदर्भ : इयत्ता – सहावी प्रकरण 10- बल व बलाचे प्रकार अध्ययन निष्पत्ती : जिज्ञासेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी साध्या तपासण्या करतात.

3. चेंडूवर बल लावून आकाशाकडे फेकल्यानंतर चेंडू थोड्या उंचीवर जाऊन परत खाली येतो त्यामागील कारण शोधा.

…………………………………………………

4. एका टेबलवर लोखंडी खिळे, काचेचा ग्लास व प्लास्टिकची वस्तू ठेवा त्यानंतर एक चुंबक घेऊन त्या वस्तुंजवळ घेऊन जा. त्यामधील कुठली वस्तू चुंबकाकडे आकर्षित होते ते बघा व त्या आकर्षणा मागील कारण शोधा.

…………………………………………………

5. प्लास्टिकच्या कागदाचे मासे तयार करून एका बाजूला टाचण्या लावा व एका भांड्यात पाणी घेऊन त्यामध्ये हे मासे सोडा ते तरंगतील तेव्हा चुंबक घेऊन पाण्यावरून फिरवा व मासे फिरण्याचे कारण शोधा.

…………………………………………………

6. एका टेबलवर कागदाचे कपटे पसरा व प्लास्टिकचा कंगवा तेल न लावलेल्या केसांवर घासून त्याला कागदाच्या कपट्यांजवळ आणा, काय होते ते बघा व त्यामागील कारण शोधा.

…………………………………………………

7. रेल्वेस्थानकावरील जिन्याच्या उतरणीचा पृष्ठभाग खडबडीत केलेला असतो, असे का ?

…………………………………………………

8. यंत्रांना वेळोवेळी तेल दिले जाते, असे का?

…………………………………………………

अधिक माहिती मिळया:

1. शास्त्रज्ञ सर आयझॅक न्यूटन व त्याने लावलेल्या संशोधनाबद्दल माहिती गोळा करा.

…………………………………………………

2. मंगलेव्ह ट्रेन करीता वापरलेले वैज्ञानिक तत्व शोधा.

…………………………………………………

 विषय –  इतिहास ना.शास्त्र 

पहिले काही बाबी आठवूयात:

१) मौर्य काळात कोणते व्यवसाय होते?

उत्तर :

२) सम्राट अशोकाने उभारलेल्या स्तंभावरकोणत्या प्राण्यांची शिल्पे आहेत?

उत्तर :

३) शहाजीराजांना स्वराज्य संकल्पक का म्हतात?

उत्तर :

४) शिवाजी महाराज पन्हाळगडावरून कसे निसटले?

उत्तर :

५) सम्राट अशोकाने लोकपयोगीकोणती कामी केली?

उत्तर :

६) मौर्यकालीन मनोरंजन आणि खेळाची साधने कोणती होती?

उत्तर :

कृती

१) नाशिक जिल्ह्यातील कोणकोणत्या ठिकाणी मुघलांबरोबर संघर्ष झाला ते शोधा.

उत्तर:

२) शायिस्तेखानची स्वारीचे कोणते परिणाम स्वराज्यावर झाले ते सांगा.

उत्तर :

(३) सुरतेवरील स्वारीचेस्वराज्याला कोणते फायदे झाले ते शोधा.

उत्तर :

४) आग्राभेट व सुटका या प्रसंगाचे तुमच्या शब्दात वर्णन करा.

उत्तर

काय समजले?

२) वरील कृती केल्यावर तुला पाठ क्र६ वा. मुघलांशी संघर्ष संदर्भात काय समजले ते थोडक्यात लिहा ?

उत्तर:

 विषय –  भूगोल