♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 8.5 Dressing Dolly page no 69

इयत्ता    १ ली    विषय  –   इंग्रजी      page no   69     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   69  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी           व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात … Read more

इयत्ता १ ली विषय -गणित चला, माहिती वाचून काय समजते पाहू. Page no 76

इयत्ता  १ ली    विषय  -गणित चला, माहिती वाचून काय समजते पाहू.       Page no  76 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                     व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील चित्राचे निरीक्षण करा व खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत  सोडवा  १ ) … Read more

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 8.4 Traffic Signals page no 68

इयत्ता    १ ली   विषय  –   इंग्रजी  8.4 Traffic Signals     page no   68     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी          व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर … Read more

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 8.3 Bingo page no 67

इयत्ता   १ ली    विषय  –   इंग्रजी      page no   67     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  67   वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात … Read more

इयत्ता १ ली विषय- मराठी अक्षरे व चिन्हे जोड. शब्द तयार कर. page no 76

इयत्ता   १ ली    विषय- मराठी  अक्षरे व चिन्हे जोड. शब्द तयार कर.        page no   76     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  76   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील चित्रातील अक्षरे जोडा व शब्द तयार करा आपल्या वहीत लिहा  तुम्हाला … Read more

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 8.2 Word Bag page no 66

इयत्ता  १ ली   विषय  –   इंग्रजी 8.2 Word Bag     page no 66       खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   66  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी        व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर … Read more

इयत्ता १ ली विषय- मराठी लिहूया वाचूया page no 74-75

इयत्ता   १ ली    विषय- मराठी    लिहूया वाचूया      page no   74-75     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  पुस्तकातील पान क्रमांक 73 व 74 वरील चौदाखडी अगोदर आपल्या पुस्तकात  लिहा  व नंतर  आपल्या वहीत लिहा … Read more

इयत्ता १ ली विषय -गणित कशानंतर काय ? Page no 73

इयत्ता  १ ली    विषय  -गणित  कशानंतर काय ?     Page no  73 (सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी           व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा       खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा  पुस्तकातील पान क्रमांक 73 वरील उदाहरणे पुस्तकात सोडवा व  वहीत लिहा  सेमी च्या … Read more

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 8.1 Who are you dear? page no 65

इयत्ता  १ ली     विषय  –   इंग्रजी   8.1 Who are you dear?    page no  65      खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   65  वरील आहेत      या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी                                    व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा    Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting (खालील … Read more

इयत्ता १ ली विषय- मराठी माझा भारत page no 73

इयत्ता  १ ली  विषय- मराठी   माझा भारत        page no   73     खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  73   वरील आहेत            पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी  व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा  खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा . १  भारताचा राष्ट्रध्वज कोणता आहे  ?  उत्तर :- …………………………………… २    … Read more