♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

Uttanasan उत्तनासन

Uttanasan उत्तनासन  हे योगासन सोप्या पद्धतीने कसे करायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडीओ पहा Trikonasan | त्रिकोणासन सोप्या पद्धतीने आईस्क्रीम चे चित्र काढा व रंगवा  सोप्या पद्धतीने कमळाचे चित्र काढा व रंगवा

Vrikshasan वृक्षासन

 वृक्षासन  हे योगासन सोप्या पद्धतीने कसे करायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडीओ पहा Trikonasan | त्रिकोणासन सोप्या पद्धतीने आईस्क्रीम चे चित्र काढा व रंगवा  सोप्या पद्धतीने कमळाचे चित्र काढा व रंगवा

Urdhvahastasan उर्ध्व हस्तासन

उर्ध्व हस्तासन  हे योगासन सोप्या पद्धतीने कसे करायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडीओ पहा Trikonasan | त्रिकोणासन सोप्या पद्धतीने आईस्क्रीम चे चित्र काढा व रंगवा  सोप्या पद्धतीने कमळाचे चित्र काढा व रंगवा

Trikonasan | त्रिकोणासन

त्रिकोणासन  हे योगासन सोप्या पद्धतीने कसे करायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडीओ पहा Trikonasan | त्रिकोणासन सोप्या पद्धतीने आईस्क्रीम चे चित्र काढा व रंगवा  सोप्या पद्धतीने कमळाचे चित्र काढा व रंगवा

ताडासन

ताडासन  हे योगासन सोप्या पद्धतीने कसे करायचे हे शिकण्यासाठी खालील व्हिडीओ पहा Trikonasan | त्रिकोणासन सोप्या पद्धतीने आईस्क्रीम चे चित्र काढा व रंगवा  सोप्या पद्धतीने कमळाचे चित्र काढा व रंगवा

पद्मासन

पद्मासन  yoga for height increase for child , yogasan for children , yoga postures for kids   सोप्या पद्धतीने पद्मासन करण्यासाठी खालील व्हिडिओ पहा .