♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

2 री मराठी Online Test

नं.पाठाचे नावऑनलाईन
1चित्र वाचनलवकरच उपलब्ध होईल 
2देवा तुझे कितीयेथे क्लिक करा 
3डिंगोरीयेथे क्लिक करा 
4चतुर हिराबाईयेथे क्लिक करा 
5फुलपाखरूयेथे क्लिक करा 
6चंपकला शाबासकी मिळालीयेथे क्लिक करा 
7वडेश बहरलायेथे क्लिक करा 
8भांज्याचे भांडण आजीचे जेवणलवकरच उपलब्ध होईल 
9हळूच या हो हळूच यालवकरच उपलब्ध होईल 
10चिंटू रुसला चिंटू हसलायेथे क्लिक करा 
6चंपकला शाबासकी मिळालीयेथे क्लिक करा
8भांज्याचे भांडण आजीचे जेवणयेथे क्लिक करा
9हळूच या हो हळूच यायेथे क्लिक करा
11भेळयेथे क्लिक करा
12पाऊसफुलेयेथे क्लिक करा
13एक तांबडा भोपळायेथे क्लिक करा
15चित्रवाचनयेथे क्लिक करा
16चुलीवरची खीरयेथे क्लिक करा
17दिनदर्शिकायेथे क्लिक करा
18हिवाळायेथे क्लिक करा
19संगणकाची करामतयेथे क्लिक करा
20कणभर तीळयेथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment