♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

5 th Scholarship Marathi Video

1शब्दांच्या जाती भाग – 2येथे क्लिक करा
2शब्दांच्या जाती भाग – 3येथे क्लिक करा
3शब्दांच्या जाती भाग – 4येथे क्लिक करा
4लिंग भाग 1येथे क्लिक करा
5लिंग भाग 2येथे क्लिक करा
6लिंग भाग 3येथे क्लिक करा
7लिंग भाग 4येथे क्लिक करा

8वचन भाग 1येथे क्लिक करा
9वचन भाग 2येथे क्लिक करा
10काळ भाग 1येथे क्लिक करा
11काळ भाग 2येथे क्लिक करा
12काळ भाग 3येथे क्लिक करा
13वाक्याचे भाग (उद्देश/विधेय) भाग 1येथे क्लिक करा
14वाक्याचे भाग (उद्देश/विधेय) भाग 2येथे क्लिक करा
15विरामचिन्हे भाग 1येथे क्लिक करा
16विरामचिन्हे भाग 2येथे क्लिक करा
17विरामचिन्हे भाग 3येथे क्लिक करा
18शुद्ध – अशुद्ध वाक्य रचना भाग १येथे क्लिक करा
19शुद्ध – अशुद्ध वाक्य रचना भाग २येथे क्लिक करा
20शुद्ध – अशुद्ध वाक्य रचना भाग ३येथे क्लिक करा
21वाक्प्रचार भाग 1येथे क्लिक करा
22वाक्प्रचार भाग 2येथे क्लिक करा
23म्हणी भाग 1येथे क्लिक करा
24म्हणी भाग 2येथे क्लिक करा
25वाक्यातील चुकीचा भाग ओळखणेयेथे क्लिक करा
26माहिती तंत्रज्ञान विषयक इंग्रजी शब्दांना पर्यायीयेथे क्लिक करा
27सर्वोत्कृष्ट विकल्प निवडून वाक्य पूर्ण करणे भाग 1येथे क्लिक करा
28सर्वोत्कृष्ट विकल्प निवडून वाक्य पूर्ण करणे भाग 2येथे क्लिक करा
29 पत्राचा मायनायेथे क्लिक करा
30समानार्थी शब्द भाग 1येथे क्लिक करा
31समानार्थी शब्द भाग 2येथे क्लिक करा
32समानार्थी शब्द भाग 3येथे क्लिक करा
33विरुद्धार्थी शब्द भाग 1येथे क्लिक करा

34विरुद्धार्थी शब्द भाग 2येथे क्लिक करा
35जोडशब्दयेथे क्लिक करा
36आलंकारिक शब्दयेथे क्लिक करा
37शब्द समूहाबद्दल एक शब्द भाग 1येथे क्लिक करा
38शब्द समूहाबद्दल एक शब्द भाग 2येथे क्लिक करा
39समूह दर्शक शब्द भाग 1येथे क्लिक करा
40समूह दर्शक शब्द भाग 2येथे क्लिक करा
41पिलू दर्शक शब्दयेथे क्लिक करा
42घर दर्शक शब्दयेथे क्लिक करा
43अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणेयेथे क्लिक करा
44एकाच शब्दाचे अनेक अर्थयेथे क्लिक करा
45सूक्ष्म फरक असणारे शब्दयेथे क्लिक करा
46लेखक कवी- साहित्य, थोरांच्या घोषणा, धर्म,टोपण नावेयेथे क्लिक करा

Leave a comment