♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी- दिवस सातवा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी- दिवस सातवा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

प्रश्न : पुढील प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा व अचूक उत्तरे द्या. 

१) ही कविता कोणत्या विषयावर आहे?

……………………………………….

२) सुंदर जग पाहून कवी कोणती कल्पना करतो? 

……………………………………….

३) गोड गाणी कोण गातात?

……………………………………….

४) हे जग कोणी निर्माण केले आहे, असे कवीला वाटते?

……………………………………….

५)”पक्षी” या शब्दाचा कोणता समानार्थी शब्द कवितेत आला आहे?

……………………………………….

 विषय –  गणित 

चढता उतरता क्रम याविषयी तुला माहिती आहे. चल तर मग आपण चढता उतरता क्रम याविषयी उदाहरणाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया.

 विषय –  इंग्रजी 

✓ Facilitator asks the students to say the dialogues after him.

Practice:

✓ Facilitator makes pairs and guides them to conduct the activity with their partners.

✓ Students enact the dialogues.

Extension Activity/ Parallel Activity/ Reinforcement :

✓ Facilitator makes two groups of students and organizes one competition.

✓ Students have to memoriseand enact the dialogues. One who makes less mistakes is the winner

To tell information about ‘Myself”.

विषय -परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 07

समजून घेऊया : अन्नपदार्थातील विविधता, अन्नपदार्थांची पौष्टिकता

संदर्भ : इयत्ता चौथी प्रकरण ७, आहाराची पौष्टिकता

अध्ययन निष्पत्ती : स्रोतापासून ते घरापर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंच्या निर्मिती आणि प्राप्तीची प्रक्रिया विशद करतात.. (उदा. अन्न, पाणी, वस्त्र )

लक्षात घेऊया :

अन्नपदार्थातील विविधता खालील चित्र पहा आणि त्यात तुम्हाला काय दिसते त्याचे निरीक्षण करा, आणि

चित्रात जे अन्नपदार्थ आहेत त्यांची यादी करा.

सराव करू या :

प्र. 1) आपल्या रोजच्या आहारात दुधापासून बनवलेले अन्नपदार्थाची यादी करा.

…………………………………………………..

प्र. 2) आपल्या आहारात जे अन्नपदार्थ आपण कच्चेच खातो त्यांची खाली दिलेल्या रिकाम्या जागेत चित्रे काढा. ( जसे, गाजर, मुळा, काकडी, सफरचंद, आंबा, टोमॅटो)

…………………………………………………..

प्र. 3) खाली दिलेल्या चित्रांचे निरीक्षण करा आणि त्यातील आपल्या शरीराला पौष्टिक असलेल्या आणि पौष्टिक नसलेल्या अन्नपदार्थाची यादी करा.

…………………………………………………..

 विषय –  परिसर अभ्यास  

उत्तरे सांगा.

१) पुण्याचे रूप कसे पालटले?

…………………………………..

२) शिवरायांना कोणत्या विद्या अवगत होत्या?

…………………………………..

३) जिजाबाईनी कोणता निश्चय केला होता?

…………………………………..

४) शिवरायांचा विवाह कोणासोबत झाला?

…………………………………..

शिवरायांचे शिक्षण :- हा पाठयांश शिवछत्रपती ( परिसर अभ्यास भाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. १७ ते २० वर

आहे.