♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी – दिवस चौदावा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास पाचवी- दिवस चौदावा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

 विषय –  गणित 

२. एका खोक्यात चार डझन पेन ठेवले तर ६ खोक्यात किती पेन ठेवता येतील?

३. एक लिटर गोडेतेलाच्या पिशवीची किमत १३० रुपये आहे. एक विक्रेत्याने एका दिवसात १२५ पिशव्यांची विक्री केली तर त्यास एकूण किती रक्कम मिळाली ?

 विषय –  इंग्रजी 

Day:14

Learning Outcomes:

04.17.08.Tells/shares jokes and riddles in English for entertainment.

Learning Activity: (Riddles) page no.76

Facilitator starts the activity with a demo. (Described below in Solved/Demo)

Facilitator reads a riddle aloud and students guess and answer.

Facilitator gives more clues if necessary.

Facilitator asks students to prepare their own riddles.

Students share their riddles one by one to class and others answer the riddles.

Facilitator monitors and supports learning.

Solved Activity / Demo :

Facilitator shows demo of the activity with the help of a co-facilitator or a

student.

Facilitator shows a riddle card and reads it aloud or asks the student to read.

Facilitator: Excellent! Now it’s your time to prepare your own riddle

Practice:

• Facilitator makes pairs and gives each pair a picture card and asks students to prepare appropriate riddles for respective picture card.

⚫ Students prepare the riddles and share it with the class.

• Facilitator makes pairs and guide them to conduct the activity with their partners.

Extension Activity/ Parallel Activity/ Reinforcement:

Guessing game:

✓ Facilitator makes two groups of students and organises ‘Guessing game’ competition.

✓ Facilitator gives a word to a representative from first group. He/ She describe the word and gives clues about it. His/her group members try to guess the correct word. (Vice versa)

✓ Every group will be given five chances each. The group with more correct guessed words will be the winner.

विषय – परिसर अभ्यास भाग 1

कृतिपत्रिका : 14

समजून घेऊया : सूची व खुणा, नकाशाचा वापर / वाचन संदर्भ : इयत्ता चौथी, प्रकरण 14, नकाशा आणि खुणा

अध्ययन निष्पत्ती : 1) नकाशाचा वापर करून वस्तू /ठिकाणे यांच्या खुणा / स्थान ओळखतात व जवळच्या खुणेवरून शाळा / शेजार यांच्या दिशांचे मार्गदर्शन करतात.

2) नकाशातील चिन्हे, खुणा व सूची यांचा वापर करून नकाशाचे वाचन करतात.

 विषय –  परिसर अभ्यास  

१) तुझ्या परिसरातील प्रसिद्ध व्यापारी पेठ कोणती आहे?

२) पुरंदर किल्ला कोणत्या जिल्हात आहे ?

३) पुरंदर किल्याचा किल्लेदार कोण होता?