♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

इ 4 थी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास

संबोध कोपरा

तू अनेक वेळा वेगवेगळे नाणी व नोटा वापरून / देऊन / खर्चून दुकानातून आवश्यक वस्तू खरेदी केल्या असतील. घरातील आई-बाबांच्या मदतीने त्यांच्या रिकाम्या वेळेनुसार सध्या चलनात असलेल्या नाणी व नोटांची बारकाईने ओळख करून घे.

खालील चित्रात दाखवलेले नाणी व नोटांचे मूल्य ओळखून लिही.3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी