♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

इ 4 थी   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

Instructions for students:

> विद्यार्थ्यांनी चित्र व शब्द/ वाक्य यांचे सर्वप्रथम निरीक्षण करावे व वाचन करावे.

> Matching set चे वाचन करावे.

> Matching केलेले set यांचे फोटो Whatsapp वरपाठवावे.

> Whatsapp वर शक्य नसल्यास आईवडील, मोठे भाऊ-बहिण किंवा वर्गमित्र यांना वाचून दाखवावे.


4. विषय – परिसर अभ्यास कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी