♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

इ 4 थी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

विद्यार्थ्यांनी खालील उतारा समज पूर्वक वाचा व

 वाचताना आवाजामध्ये चढ-उतार असावा 

 योग्य ठिकाणी  थांबावे.

 पालकांनी विद्यार्थी वाचत असताना त्यांच्या वाचनामध्ये काही त्रुटी चुका असतील तर त्यांना त्याठिकाणी समजावून सांगावे

मुलांनो , बागेतला एखादा संवाद तयार करून त्याचे नाट्यीकरण करा.


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी