♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ.६ वी नवोदय परीक्षा २०२२ निकाल

इ.६ वी नवोदय परीक्षा २०२२ निकाल

निकाल पाहण्यासाठी खालील बॉक्स मध्ये विद्यार्थी क्रमांक व विद्यार्थ्याची जन्मतारीख अचूक भरा व चेक रिझल्टवर क्लिक करा.

विद्यार्थी निवड झाली आहे किंवा नाही याची माहिती लगेच चेक रिझल्ट बटनाच्या खाली दिसेल