♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस १३

विषय  – इंग्रजी 

Template No -12

Q1.Identify the given characters.  

 खालील चिन्हे  ओळखा

Q2.Use proper punctuation mark in given sentences. 

वाक्यामध्ये योग्य चिन्ह वापरावे


4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी