♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

इ 3 री   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

Talk about your family

Learning Activity: let‟s speak 

 My brother/sister/mother/father/………. 

 What’s your father’s name?  

My father’s name is…. 

 What’s your mother’s name?  

 What’s your brother’s name?  

 What’s your sister’s name?  

 What’s your friend’s name?  

  खाली दाखवल्या प्रमाणे  तुमची स्वतःची  माहिती लिहा 4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी