♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय- विज्ञान नैसर्गिक संसाधनाचे गुणधर्म page no 16 – 24

इयत्ता   ७ वी   विषय- विज्ञान  नैसर्गिक संसाधनाचे गुणधर्म  page no 16 – 24   

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  16 – 24       वरील आहेत 

          पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ १ पाहण्यासाठी

          पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ २ पाहण्यासाठी

          पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ 3 पाहण्यासाठी

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  

   3. Properties of Natural Resources page no 16 – 24   

 पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा

Leave a comment