♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय- विज्ञान सजीवातील विविधता आणि वर्गीकरण page no 18 – 24

इयत्ता   ६ वी   विषय- विज्ञान  सजीवातील विविधता आणि वर्गीकरण   page no 18 – 24   

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  18 – 24       वरील आहेत 

          पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी 

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास  

   Diversity in Living Things and their Classification page no  18 – 24

 पाठ समजावून घेण्यासाठी   खालील व्हिडिओ पाहण्यासाठी 
व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे सोडवा 

Leave a comment