♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय – विज्ञान धडा 3.सजीवांतील विविधता आणि वर्गीकरण Page no 18 -19

खालील व्हिडिओ फक्त पान क्रमांक  18     ते पान क्रमांक 19   पर्यंत  पहा  धडा समजावून घ्या व्हिडिओ खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा  ( सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी प्रश्नांच्या  खाली व्हिडिओ अभ्यास दिलेला आहे ) 

 खालील प्रश्न ही पान क्रमांक  18     ते पान क्रमांक 19   पर्यंत आहेत    

खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा ? 

  1. पृथ्वीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे सजीव  का टिकून आहेत  ?  

             उत्तर – …………………………………………..

  1.  तुम्ही पाहिलेल्या वनस्पती व प्राण्यांची नावे लिहा ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1.  स्वयंपोषी कशाला म्हणतात   ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1. स्वयंपोषी वनस्पतीची उदाहरणे लिहा   ?

                 उत्तर – …………………………………………..

  1. परपोषी वनस्पती कशाला म्हणतात    ?                      

                 उत्तर – …………………………………………..

                  6    परपोषी वनस्पती चे उदाहरण लिहा ?                      

                 उत्तर – ………………………………………….

                7 . कोणती वनस्पती कीटक भक्षी आहे ? 

                उत्तर – ………………………………………….

                 8. वनस्पतीची रचना किती व कोणत्या भागात होते ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                 9.  नवीन वनस्पती कशी तयार होते  ?  . 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                10 .वनस्पतीच्या मुळाचे महत्व लिहा ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 

3. Diversity in Living Things and their Classification 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा   

1.Why are there so many different kinds of living things on earth?

  Answer – ………………………………………… ..

2. Write the names of the plants and animals you saw?

Answer – ………………………………………… ..

 3.What is autotrophic?

Answer – ………………………………………… ..

4.Write examples of autotrophic plants?

 Answer – ………………………………………… ..

5.What are heterotrophic plants called?

 Answer – ………………………………………… ..

 6 Write an example of a heterotrophic?

Answer -.………………………………………… ..

7. Which plant is an insectivore?

  Answer -.………………………………………… ..

8. Name of  the structure of the plant?

    Answer -.………………………………………… ..

 9. How are new plants formed? .

 Answer -.………………………………………… ..

10 .Write the importance of plant roots?

 Answer -………………………………………… ..