♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय – विज्ञान धडा 3.. नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म Page no 16 -18

खालील व्हिडिओ फक्त पान क्रमांक  16    ते पान क्रमांक 18  पर्यंत  पहा  धडा समजावून घ्या व्हिडिओ खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा  ( सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी प्रश्नांच्या  खाली व्हिडिओ अभ्यास दिलेला आहे ) 

 खालील प्रश्न ही पान क्रमांक  16     ते पान क्रमांक 18   पर्यंत आहेत    

खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा ? 

  1. हवा हे कशाचे मिश्रण आहे   ?  

             उत्तर – …………………………………………..

  1.  इतर पदार्थांचे प्रमाण हवेला काय असते  ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1. वातावरणाचा दाब म्हणजे काय ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1. वातावरणाचा दाब सर्व दिशांना कसा असतो   ?

                 उत्तर – …………………………………………..

  1. हवेचे तापमान वाढले की, त्या चा हवेच्या दाबावर काय परिणाम होतो?                      

                 उत्तर – …………………………………………..

                  6    हवा कोणत्या दाबाकडून कोणत्या दाबाकडे वाहते ?                      

                 उत्तर – ………………………………………….

                7 . हवेचे तापमान वाढले की  हवेच्या कोणत्या क्षमतेत वाढ  होते  ? 

                उत्तर – ………………………………………….

                 8.  पावसाळ्यात कपडे लवकर का  वाळत नाहीत ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                 9.  प्रकाशाचे विकिरण कशाला म्हणतात  ?  . 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                10 .वनस्पतीच्या मुळाचे महत्व लिहा ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी

3. Properties of Natural Resources

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा   

1.Why is air called a homogeneous mixture??

Answer – ………………………………………… ..

 2.What are the uses of the various gases in air ??

 Answer – ………………………………………… ..

3.What is atmospheric pressure?

 Answer – ………………………………………… ..

4.How is the atmospheric pressure in all directions?

Answer – ………………………………………… ..

5.As air temperature rises, what effect does it have on air pressure?

 Answer – ………………………………………… ..

6 From which pressure does air flow?

 Answer -. ………………………………………… ..

7. What air capacity increases as air temperature rises?

   Answer -. ………………………………………… ..

  8. Why don’t clothes dry quickly in the rainy season?

Answer -. ………………………………………… ..

  9. What is scattering of light.called? .

Answer -. ………………………………………… ..


  • आनंदाचे गाणे


  • गवताचं पातं वार्‍यावर डोलतं