♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय – विज्ञान धडा 3.बल आणि दाब Page no 14-15

खालील व्हिडिओ फक्त पान क्रमांक  14    ते पान क्रमांक 15  पर्यंत  पहा  धडा समजावून घ्या व्हिडिओ खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा  ( सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी प्रश्नांच्या  खाली व्हिडिओ अभ्यास दिलेला आहे ) 

 खालील प्रश्न ही पान क्रमांक  14     ते पान क्रमांक 15  पर्यंत आहेत    

खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा ? 

  1. न्युटनचा गतीविषयक पहिला नियम कोणता   ?  

             उत्तर – …………………………………………..

  1.  स्नायु बल है हे कशाचे उदाहरण आहे  ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1. संपर्क बलाची उदाहरणे कोणती  ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1. कोणते बल सर्वात गतिमान वस्तूवर प्रयुक्त असते   ?

                 उत्तर – …………………………………………..

  1. बला मुळे कोणकोणत्या गोष्टी होतात ?                      

                 उत्तर – …………………………………………..

                  6    जडत्व म्हणजे काय  ?                      

                 उत्तर – ………………………………………….

                7 .जडत्वाचा चे विविध प्रकार उदाहरणासहित लिहा ? 

                उत्तर – ………………………………………….

                 8.  दाब कशाला म्हणतात  ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                 9.  दाबाचे एकक कोणते ?  . 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                10 . स्थायू  वरील  दाब कशावर अवलंबून असतो ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी

3. Force and Pressure

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा   

1 What is Newton’s first law of motion?

  Answer – ………………………………………… ..

2. What is contact force?

    Answer – ………………………………………… ..

3. Write down the example of  contact Forces ?

     Answer – ………………………………………… ..

4. Write down the example of  non contact Forces ?

    Answer – ………………………………………… ..

5.Which force is applied to the fastest moving object?

Answer – ………………………………………… ..

6.What is Balanced force ? 

Answer – ………………………………………… ..

 7.What is an unbalanced  force ? 

Answer – ………………………………………… ..

8 .What are the causes of force?

 Answer – ………………………………………… ..

 9. What is inertia?

 Answer – ………………………………………… ..

 7. Write different types of inertia with examples?

 Answer – ………………………………………… ..

  8. What is pressure called?

Answer – ………………………………………… ..

 9. What are the units of pressure? .

   Answer – ………………………………………… ..

                10. What does the pressure on the static depend on?

                 Answer -.