♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – परिसर अभ्यास भाग 1 धडा 3.पृथ्वी आणि जीवसृष्टी Page no 12 -13

खालील व्हिडिओ पहा  धडा समजावून घ्या व्हिडिओ खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा

 खालील प्रश्न ही पान क्रमांक  12     ते पान क्रमांक 13    पर्यंत आहेत   

खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा ? 

  1. पृथ्वीचा सुमारे किती टक्के भाग जमिनीने व्यापलेला आहे  ?  

             उत्तर – …………………………………………..

  1.  पृथ्वीवरील खंडांची नावे लिहा ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1.  सर्वात मोठा खंड कोणता आहे   ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1. महासागरांची नावे लिहा  ?

                 उत्तर – …………………………………………..

  1. आपण समुद्राचे पाणी का पिऊ शकत नाही   ?                      

                 उत्तर – …………………………………………..

                  6    महासागराचे भाग कोणकोणते आहेत ?                      

                 उत्तर – ………………………………………….

                7 . जलरूप पैकी सर्वात मोठे व सर्वात लहान काय असते? 

                उत्तर – ………………………………………….

                 8. सरोवर कशाला म्हणतात ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                 9.  हिमकण कसे तयार होतात ?  . 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                10 . भूजल कशाला म्हणतात ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                11. जलावरण कशाला म्हणतात ? 

                 उत्तर – …………………………………………. 


  • आनंदाचे गाणे
  • संख्यांचा चढता उतरता क्रम सोपी पद्धत