♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय – परिसर अभ्यास भाग 1 धडा ४ पिण्याचे पाणी Page no २३ – २५

खालील व्हिडिओ पहा  धडा समजावून घ्या व्हिडिओ खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा

खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा ? 

  1.  पाण्यात विरघळणाऱ्या पदार्थांची नावे लिहा   ?  

             उत्तर – …………………………………………..

  1.  पाण्यात न विरघळणारे पदार्थांची नावे लिहा ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1.  द्रावण म्हणजे काय   ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1. सलाईन मध्ये काय असते  ?

                 उत्तर – …………………………………………..

  1. आपण समुद्राचे पाणी का पिऊ शकत नाही   ?                      

                 उत्तर – …………………………………………..

                  6    सोडावॉटरच्या बॉटल मध्ये काय असते ?                      

                 उत्तर – ………………………………………….

                7 . .तरंगणाऱ्या वस्तू पाण्यावर का तरंगतात ? 

                उत्तर – ………………………………………….

                 8. तरंगणाऱ्या वस्तूंची नावे लिहा 

                 उत्तर – …………………………………………. 

                 9.  बुडणाऱ्या वस्तूंची नावे लिहा . 

                 उत्तर – ………………………………………….