♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

4 थी Maths Online Test

Part -2
9Word Problems: Addition and SubtractionClick here
10FractionsClick here
11MeasurementClick here
12Perimeter and AreaClick here
13Multiplication: Part 2Click here
14Division: Part 2Click here

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment