♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

4 थी परिसर अभ्यास १ Online Test

११पाहू तरी शरीराच्या आतयेथे क्लिक करा
१२छोटे आजार घरगुती उपचारयेथे क्लिक करा
१३दिशा व नकाशायेथे क्लिक करा
१४नकाशा आणि खुणायेथे क्लिक करा

१५माझा जिल्हा माझे राज्ययेथे क्लिक करा
१६दिवस व रात्रयेथे क्लिक करा
१७माझी जडणघडणयेथे क्लिक करा
१८कुटुंब आणि शेजारात होत असलेले बदलयेथे क्लिक करा
१९माझी आनंददायी शाळायेथे क्लिक करा
२०माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलतायेथे क्लिक करा
२१समूह जीवनासाठी व्यवस्थापनयेथे क्लिक करा
२२वाहतूक व संदेशवहनयेथे क्लिक करा
२३नैसर्गिक आपत्तीयेथे क्लिक करा
२४आपण परिसर धोक्यात आणत आहोत का?येथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment