♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

4 थी परिसर अभ्यास १ Online Test

अ क्र.घटकाचे नावऑनलाईन टेस्ट लिंक
प्राण्यांचा जीवनक्रमयेथे क्लिक करा
सजीवांचे परस्परांशी नाते येथे क्लिक करा
साठवण पाण्याचीयेथे क्लिक करा
पिण्याचे पाणीयेथे क्लिक करा
घरोघरी पाणीयेथे क्लिक करा

 अन्नातील विविधतायेथे क्लिक करा
आहाराची पौष्टिकतायेथे क्लिक करा
मोलाचे अन्नयेथे क्लिक करा
 हवायेथे क्लिक करा
१०वस्त्रयेथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.