♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास आठवी – दिवस चौथा | Bridge Course 2022-23

पुनर्रचित सेतू अभ्यास आठवी  – दिवस चौथा | Bridge Course 2022-23

 विषय – मराठी   

सदर सेतू अभ्यास हा वरील विषयाचा असून खाली दिलेले प्रश्न आपल्या वहीत लिहून त्याची उत्तरे वहीत  लिहावीत. व आजच्या दिवसाचा  सेतू अभ्यास पूर्ण करावा. हा सेतू अभ्यास पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी आल्यास आपण आपल्या वर्ग शिक्षक व पालकांची मदत घेऊ शकता.       

कल्पक होऊ या !

कोरोना व्हायरस व कोरोना लस यांच्यातील संवाद कल्पना करून लिही.

 विषय –  गणित 

खालील पूर्णांक संख्यांचा भागाकार सोडवा. येणारे उत्तर धन पूर्णांक आल्यास समोर दिलेल्या चौकटीत तेवढे पिवळे वर्तुळ काढा आणि उत्तर ऋण पूर्णांक आल्यास तेवढे लाल वर्तुळ काढा.

1) एका व्यापारात 8 मित्रांना एकूण 5600 रुपये तोटा झाला. प्रत्येकाला झालेला तोटा समान असल्यास झालेला प्रत्येकी तोटा किती रुपये असेल ?

 विषय –  इंग्रजी 

Practice:

1. Tell more difficult/unfamiliar bits/ words to students with sentences.

2. Ask them to correct the pronunciations.

3. Make practice to the students more.

. Extension Activity/ Parallel Activity/ Reinforcement:

Read or listen lesson, story, poem from your textbook and note down more difficult/unfamiliar bits/ words while listening so as to ask question later or try to find the meaning of those words using internet (online dictionary).

विषय -विज्ञान 

कृतिपत्रिका : 04

समजून घेऊ या : पाण्याची घनता, पाण्याचे असंगत वर्तन, पाणी : वैश्विक द्रावक संदर्भ : इयत्ता : सातवी प्रकरण 3 नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म

सराव करू या :

1. खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

i) पाण्याच आकारमान कोणत्या तापमावाला सर्वात कमी असते?

उत्तर- ………………………………………..

ii) एक लीटर पाण्याचे वस्तुमान १ किलोग्रॅम एवढे आहे तर पाण्याची घनता किती?

उत्तर- ………………………………………..

iii) पाण्याच्या कोणत्या गुणधर्मामुळे थंड प्रदेशात हिवाळ्याच्या कालावधीत पाणी वाहून नेणारे नळ फुटतात?

उत्तर- ………………………………………..

2. अतिथंड प्रदेशात नदी, तलाव गोठल्यावरही जलचर जिवंत का राहू शकतात ते स्पष्ट करा.

उत्तर- ………………………………………..

3. पाण्याला वैश्विक द्रावक असे का म्हटले जाते?

उत्तर- ………………………………………..

4. एक बादली घ्या आणि तिच्यात पाणी भरा. त्यात पुष्कळ वेगवेगळ्या वस्तू टाका. पाण्यामध्ये कोणत्या वस्तू

बुडतात व कोणत्या तरंगतात त्यांची यादी करा.

उत्तर- ………………………………………..

 विषय –  इतिहास ना.शास्त्र 

1) शिवपुर्वकालीन महाराष्ट्रात कोणकोणत्या परकीयांची सत्ता होती ?.

2) खालील शब्दांचे अर्थ स्पष्ट करून दाखव

मौजा —

कसबा

परगणा —

3) पुढे दिलेल्या संतांची ओळख सांग..

1) खालील अभंग रचना कोणत्या संतांच्या आहेत ते सांग.

उत्तर :- ………………………………………….

करून पाहूयात –

अ) ‘तुका म्हणे तोचि संत सोशी जगाचे आघात’ ॥

उत्तर :- ………………………………………….

आ) कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी ॥’

उत्तर :- ………………………………………….

इ) ‘मराठा तितुका मेळवाया। महाराष्ट्र धर्म वाढवावा ।”

उत्तर :- ………………………………………….

2) संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, व संत नामदेव यांच्या कडून आपल्याला मिळालेली

समान अशी शिकवणूक पुढील चौकटीत लिही.

 विषय –  भूगोल 

* थोडे आठवूया !

1) हवेची प्रमुख अंगे सांगा.

2) दैनिक तापमान कक्षा’ म्हणजे काय ?