♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 32

इ 5 वी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 32

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास

सोडवून पाहू…

१. एक तास म्हणजे किती मिनिटे ?

    ……………      मिनिटे

२. गणेश सकाळी दहा वाजता आईबरोबर बाजारात गेला आणि बाजारातून एक तास दहा मिनिटांनी घरी परत आला. तेव्हा घड्याळात किती वाजले असतील ?


3. विषय – इंग्रजी

सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी याचा अभ्यास करण्यासाठी