♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 32

इ 5 वी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 32

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास


विद्यार्थ्यांनी वर दाखवल्याप्रमाणे फळांची नावे लपलेले शब्द पाटी तयार करा


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी