♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 39

इ 5 वी   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 39

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास


खालील संवाद मोठ्याने वाचा  व समजून घ्या

खालील रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा  व वाक्य पूर्ण करा
4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी