♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय – इंग्रजी 1.2 Androcles and the Lion page no 7

इयत्ता  ८ वी        विषय  –   इंग्रजी 1.2 Androcles and the Lion      page no   7

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  7   वरील आहेत 

    या  पाठाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी व घटक समजावून घेण्यासाठी       

                            

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्न सोडवा 

  

Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting

(खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहा ) 

Complete the facts about lions choosing from the alternatives.

(1) Lions are called …………of the jungle. (emperor / lord / king) 

(2) Lions belong to the……….. family of animals. (dog / cat / horse)

 (3) Lions are……………….. animals. (carnivorous / herbivorous / omnivorous) 

(4)……………….. lions have a mane around their neck but lionesses do not have it. (Cub / Male / Female) 

(5) A group of lions is called a…………….. . (flock / herd / pride)

 (6) Lions attack only when they are………………… . (tricked / awake / hungry )

1 How was Androcles  ?   Androcles  कसा होता ? 

Answer:- ………………………………

2 Who was Androcles  ?Androcles  कोण होता ? 

Answer:- ………………………………

3.  What was the life of a slave like?गुलामांचे आयुष्य कसे होते ? 

Answer:- ………………………………

4  What opportunities was Androcles looking for?अँड्रोकल्स कोणती संधी शोधत होता ?

Answer:- ………………………………

5 What made Androcalls happy?अँड्रोकल्सला कशाचा आनंद झाला ?  

Answer:- ………………………………

6  Who suddenly met Androcles?अँड्रोकल्सला अचानक कोण भेटले ? 

Answer:- ………………………………

7 What did Androcles think the lion’s eyes were saying?

Answer:- ………………………………

8 Where was the lion injured? सिंहाला कोठे जखम झाली होती ?

Answer:- ………………………………

  • तुम्हाला माहित आहे का की मोती कसा तयार होतो? मजेशीर माहीती व्हिडिओ स्वरुपात माहिती करुन घेण्यासाठी

  • भित्रा दगड | छान छान गोष्टी अ‍ॅनिमेशन गोष्ट पाहण्यासाठी

दररोजचा ई लर्निंग अभ्यास , शैक्षणिक व्हिडिओ , इत्यादी नियमित मिळवण्यासाठी आमचा टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा  खालील Join Now या बटणावर क्लिक करा