♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय – इंग्रजी IN A CLASS OF THEIR OWN ! page no 28

इयत्ता   ७  वी     विषय  –   इंग्रजी   IN A CLASS OF THEIR OWN !   page no 28   

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   28  वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

  Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting

(खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहा ) 

1  What were the children waiting for?मुले कशा ची वाट पाहत होती ?

Answer:- ………………………………

2 How was Mrs. Desai when she came to class  ?मिसेस देसाई वर्गात आल्यावर कशा होत्या ?

Answer:- ………………………………

3.  What Sushmita said to Mrs Desai ?

Answer:- ………………………………

4  What did Mrs Desai say to the class ?मिसेस देसाई वर्गाला काय म्हणाल्या ?

Answer:- ………………………………

ENGLISH WORKSHOP सोडवण्यासाठी  खालील व्हिडिओ  पहा 

  • तुम्हाला इंग्रजी बोलायला शिकायचे आहे ?  मग खालील लिंक वर क्लिक करा आणि सोप्या पद्धतीने इंग्रजी कसे बोलता येईल येईल याचे  आपल्या मराठी भाषेतून असलेले   व्हिडिओ पहा

  • सोप्या पद्धतीने निसर्ग चित्र