♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय – मराठी सर्वनाम व त्याचे प्रकार Page no 19

खालील व्हिडिओ पहा सर्वनाम व त्याचे प्रकार हा घटक समजावून घ्या

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

  1.  सर्वनामाचे किती व कोणते प्रकार आहेत  ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामे कोणते ? 

        उत्तर – ………………………………………

            3.  द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनामे कोणती   ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .  तृतीय पुरुषवाचक सर्वनामे कोणते ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  प्रत्येक सर्व नामाच्या प्रकाराचे दोन दोन वाक्य तयार करा.

           उत्तर – …………………………………………..


  • सोप्या पद्धतीने रक्षाबंधनचे चित्र कसे काढावे ? 
  • संख्यांचा चढता उतरता क्रम सोपी पद्धत