♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय – मराठी भांड्यांच्या Page no 19

खालील व्हिडिओ पहा खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

  1.  हल्ली जात्याचा उपयोग कशासाठी  करतात  ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2.मानवाला भांड्याचे आवश्यकता वाटू लागली ? 

        उत्तर – ………………………………………

            3. मानवाने कोणती नित्योपयोगी भांडी बनवली   ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .   आजही मडक्यात काय लावले जाते ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  तुंबे कशापासून बनवले जाते ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 .काठवट कशापासून बनवलेली असते  हे?

           उत्तर – …………………………………………..

            7 .  काठवटचा उपयोग काय ? 

           उत्तर – …………………………………………..

      8 पाटा-वरवंटा ची जागा कोणी घेतली आहे  ?            

          उत्तर – …………………………………………..

           9 विविध भांड्यांची नावे लिहा व त्यांचे उपयोग लिहा   ?            

          उत्तर – …………………………………………..