♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय – इंग्रजी Page No. 22

वरील व्हिडिओ पहा व खालील  शब्द मोठ्याने वाचा  व  स्वतः अनेक  वाक्य  तयार करा