♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – इंग्रजी Page No. 12

वरील व्हिडिओ पहा व खालील  वाक्य मोठ्याने वाचा  व  स्वतः वाक्य  तयार करा