♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय – इंग्रजी Page No. 22

खालील व्हिडिओ पहा व कविता ऐका व त्याचा अर्थ समजावून घ्या  

आपल्या वहीत लिहून काढा