♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय -गणित प्रकरण 4,अपूर्णांकावरील क्रिया सरावसंच 13 Page no 28

इयत्ता ६ वी     विषय  -गणित प्रकरण 4,अपूर्णांकावरील क्रिया   सरावसंच 13    Page no  28

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

 4. Operations on Fractions  Practice Set 13

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

  • कागदापासून घर तयार करा

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक पेपर बॉक्स तयार करणे
  • सोप्या पद्धतीने पेपर बॅग बनवा