♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय -गणित ५. अपूर्णांक उदाहरणसंग्रह 18 व 19 Page no

इयत्ता   ५ वी  विषय  -गणित ५. अपूर्णांक  उदाहरणसंग्रह 18  व 19     Page no  

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

5. Fractions Problem set 18 Problem set 19

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

  • सोप्या पद्धतीने पेपर बॅग बनवा

  • How to draw ship सोप्या पद्धतीने जहाजाचे चित्र काढा व रंगवा