♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय -गणित तीन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने गुणणे Page no 31

इयत्ता ४ थी      विषय  -गणित  तीन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने गुणणे      Page no  31

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

Multiplying  three digit number by a  two digit number

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.\

https://youtu.be/KiGkuVP6qWc

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

  • सोप्या पद्धतीने डॉल्फिन चे चित्र
  • सोप्या पद्धतीने कमळाचे चित्र

  • सोप्या पद्धतीने पेपर बॅग बनवा