♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय -गणित बेरीज वजाबाकी संबंध Page no 30

इयत्ता  २ री     विषय  -गणित   बेरीज वजाबाकी संबंध     Page no  30

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

Addition and subtraction – a pair

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

  • गवताचं पातं वार्‍यावर डोलतं

  • सोप्या पद्धतीने डॉल्फिन चे चित्र
  • सोप्या पद्धतीने कमळाचे चित्र