♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय -गणित 4.कोन व कोणाच्या जोड्या सरावसंच 15 व 16 Page no 24

इयत्ता  ७  वी    विषय  -गणित   4.कोन व कोणाच्या जोड्या सरावसंच 15 व 16  Page no  24

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

 खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

सरावसंच 16  

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

Practice Set 15 व  Practice Set 16

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

  • सूर्यनमस्कार  हे योगासन   कशा प्रकारे करायचे ? माहितीसाठी

  • सोप्या पद्धतीने पेपर बॅग बनवा