♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस 7

विषय  – मराठी

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराखालील  लक्षपूर्वक  कवितेचे वाचन करा  त्या खाली असणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

पुढील प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा व अचूक उत्तरे द्या .

१) ही कविता कोणत्या विषयावर आहे? 

उत्तर : ………………………………………….

२)सुंदर जग पाहून कवी कोणती कल्पना करतो?

उत्तर : ………………………………………….

३)गोड गाणी कोण गातात?

उत्तर : …………………………………………. 

४) हे जग कोणी निर्माण केले आहे, असे कवीला वाटते? 

उत्तर : ………………………………………….

५) “पक्षी या शब्दाचा कोणता समानार्थी शब्द कवितेत आला आहे?

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – गणित


विषय  – गणित

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा


विषय  – इंग्रजी 

Template No -7

To the market   

खालील व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कविता तालासुरात म्हणा

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Make the list of following things – 

खालील गोष्टींची यादी तयार करा व आपल्या  वहीत लिहा 

Animals, birds, flowers, fruits, vegetables, colours etc.  

List the household things.  

List the things from classroom.

विषय  – विज्ञान    कृतीपत्रिका 7


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

प्र. 1) आपल्या रोजच्या आहारात दुधापासून बनवलेले अन्नपदार्थांची यादी करा.

उत्तर : ………………………………………….

प्र. 2) आपल्या आहारात जे अन्नपदार्थ आपण कच्चेच खातो त्यांची खाली दिलेल्या रिकाम्या जागेत चित्रे काढा. (जसे, गाजर, मुळा, काकडी, सफरचंद, आंबा, टोमॅटो)

उत्तर : ………………………………………….

प्र. 3) खाली दिलेल्या चित्रांचे निरीक्षण करा आणि त्यातील आपल्या शरीराला पौष्टिक असलेल्या आणि पौष्टिक नसलेल्या अन्नपदार्थाची यादी करा.

विषय  – इतिहास – भूगोल 


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराहा पाठयांश शिवछत्रपती ( परिसर अभ्यास भाग -२) या पाठ्यपुस्तकातपान क्र. २१ ते २४ वर आहे.

उत्तरे सांगा.

१) रायरेश्वराचे देवालय कोठे आहे?

२) रायरेश्वराच्या देवालयात शिवराय शेवटी निश्चयाने काय बोलले?

३) जिजाबाईना कोणता विश्वास वाटू लागला?